FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2006  Wintermearke

Het verhaalSpylersMeiwurkers

Familievoorstelling
Bewerking van “A Winter’s Tale” van William Shakespeare
Bewerking: Bouke Oldenhof
Regie: Pieter Stellingwerf

Het stuk ‘In Wintermearke’ is een bewerking van ‘A Winter’s Tale’ van Wiliam Shakespeare door schrijver en vertaler Bouke Oldenhof. Het is een familievoorstelling ter ere van het tienjarig bestaan van Teatergroep SULT.

‘A Winter’s Tale’ is een bijzonder stuk. Het valt in twee delen uiteen. In het eerste deel beschrijft Shakespeare hoe twee hartsvrienden, koning Leontes van Sicilië en koning Polyxenes van Bohemen hun vriendschap verspelen door dezelfde jaloezie die Othello later naar de ondergang zal voeren. Het verstoten van een kind dat voor de wolven wordt neergelegd, de dood van koningin van Sicilië en de scheiding van een hoveling zijn hier het gevolg van.

In het andere deel zien we dat de zoon van de ene koning en de door de wolven gespaarde dochter van de andere koning van elkaar houden. Maar hun standsverschil staat hun huwelijk in de weg. Eerst probeert de prins hem als een gewoon mens voor te doen. Na de vlucht wordt geprobeerd het meisje als een prinses (wat ze in feite ook is) te presenteren, maar dat loopt steeds verkeerd af. Op het moment dat de koningin weer in het paleis tot leven is geroepen, nadat ze achttien jaar een standbeeld is geweest, komt ze achter de koninklijke afkomst van het meisje en kan het jonge paar trouwen.

Wie teveel naar anderen kijkt verliest zichzelf, zal ook in onze voorstelling een belangrijke thematiek worden. Het stuk wordt een combinatie van locatietheater, breakdance, maskervormgeving en verschillende soorten muziek.

De Tiid Ytsje Kramer
Perdita Maaike Kampen
Florizel Patrick de Vries
Leontes Johan Spijkerman
Hermione Feikje Hovenga
Polyxenes Popke van der Zee
Paulina Ytsje Hettinga
Camillio Jan Eekma
Fisker Anne van der Zijpp
August, Antigonus Jehannes Arendz
Autolycus Rienk Nicolai
Emilia Berber de Vries
Cleomenes Bruno Rummler

Düns: Dance Addicted
Rayla de Groot, Esther Veenstra, Nely Smit, Lianne Pit, Regina Deinum, Jenny Veldman,Kirsten Stoer, Sanne v.d.Meer Luzia Jonker

Foarprogramma en Feestgongers
Attie Wobbes, Carolien Bouma, lmmie Folkerts, Marieke Splinter, Margriet Kampen,Anne Joosse, Margreet v/d Zee en Dance Addicted

Rezjy Pieter Stellingwerf
Bewurking Bouke Oldenhof
Muzyk Marius de Boer (Marista)
Dekor en Ljocht Kees Botman (BUOG)
Lûd Tjalling v/d Werf (Stagemaster)
Klean Dianne Bonnema (Atelier Bonnema)en Threa Lorist
Koreografy Tetje Rozendal en Anneke de Vreeze
Maskers en Bylden Frans Krom (Masker atelier Lazzi)

Ynsteksters repetysjes Dory de Vries, Miranda Bauer.

Útfiering Ljocht en Lûd Auke v/d Meer

Bouploech en Dekôr omballingen
Albert Salverda, Age v/d Veer, Andre Pietersma,Lolke Veenstra, Marcel v/d Veer, Feike v/d Sluis,Joukje ldzinga, Piertje Dijkstra

Technyske omballingen
Tsjébbe Dijkstra, Jouke Wielinga, Watze Gras, Theo Kuipers,Hubert de Lange, Beant Dijkstra, Anton Stokman, Henk deVries, Wicher de Boer, Roel Bouma

Kleanútfiering
Karin Visser, Annie de Boer, Wieke Bijsterßosch, Astrid Bajema, Janke Kampen, Fokje Lutgendorf,Janneke Remeeus, Tineke Algera, Sijke v/d Wal

Grime
Janneke Veenema

Meiwurkers
Jantsje Veenstra, Aukje Veenstra, Marion Rink, Jacob Salverda, Odin Bauer, Jetske de Roos, Marianne Klein, Lisette Klein, Marije v/d Meer, Joyce Sirag, Kimberley Sirag, Durk Scbroor, Henk v Krugten, Femke Dolle, Trees Westendorp, Kees Lettinga, Coosje Lettinga, Ep v Hijum, Reny v Hijum, Lia Haytema, Koos de Jong, Otty de Jong, Ria Stellingwerf, Eelkje Jagersma, Berend de Vries, Aad Bauer, Tanja Bauer, Ilse de Vries, Nynke de Jong, Jaap Postma, Marco de Vries, Teake Salverda, Siebe Tjalma, Tjerk Nijdam, Klaas de Koe, Auke de Jong, Klaske de Jong, Margriet de Boer

Artistíke Rie
Pieter Stellingwerf, Feikje Hovenga, Jan Eekma, Ytsje Kramer, Maaike Kampen, Johan Spijkerman

Stíftingsbestjoer
Jan de Vries foarsitter, Dory de Vries siktaris, Tjerk Kramer ponghálder.

Saaklike Lieding
Jan de Vries, Lolke Veenstra

lten en drinken
Dory de Vries, Miranda Bauer

Kaartferkeap
Tjerk Kramer, Ytsje Kramer, Hermien Salverda, Sippie v/d Veer, Marion Rink

Reklame
Miranda Bauer, Piety Bouma, Etty Visser,Ytsje Hettinga

Poster- en folder úntwerp
Greydanus Communicatie, Henk Greydanus, Marjan Poutsma, Pieter Zijlstra, Alice Postma.

Websíde
Piety Bouma, Gerard Sikma


Leeuwarder Courant over Wintermearke (1)
Leeuwarder Courant over Wintermearke (2)