werom nei It grutte swijen

Befrijing Koudum 17 april 1945

Befrijing Koudum 17 april 1945