FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Meiwurkers  /

By elke foarstelling kinne oare spilers belutsen wêze. Dêrom fyne jo by elke foarstelling in list mei spilers .

 • Produksjeploech:
  Pieter Stellingwerf - Artistike Lieding
  Albert Salverda - Lokaasje & Bou
  Feike van der Sluis - Lokaasje, Bou & Technyk
  Auke van der Meer - Technyk
  Rosé Klijnstra - Katering & Frijwilligers

 • Artistike Kommisje:
  Pieter Stellingwerf
  Jan Eekma
  Feikje Hovenga
  Ytsje Kramer
  Jehannes Arendz
  Judith Jager
  Marije Semplonius Gerwin de Vries

 • Kaartferkeap:
  Hermien Salverda, Immie Folkerts, Sippie van Dam, Hinke Folkertsma, Marion Rink, André Pietersma

 • Reklame:
  Berber de Wit, Wilmiene van Veen, Meine van der Sluis (behear webside)

 • Fryske oersetting: Ytsje Hettinga

 • Fotografy: Ep van Hijum, Albert Salverda

 • Bouploech: Albert Salverda, Feike van der Sluis, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Jan Ketelaar

 • Ketering: Rose Klijnstra, Aagje de Vries, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Jantsje Veenstra

 • Freonen administraasje:
  Meine van der Sluis en Carolien Hack

 • Bestjoer Freonen fan SULT:
  Roelof Fopma- Foarsitter
  Jeannet Bekedam - Ponghâlder Ruth ter Voort