FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Meiwurkers  /

By elke foarstelling kinne oare spilers en meiwurkers belutsen wêze. Dêrom fyne jo by elke foarstelling in list mei spilers. Yn de rin fan de jierren ha de folgjende minsken faaks oan in produksje meiwurke:

 • Produksjeploech:
  Pieter Stellingwerf - Artistike Lieding
  Albert Salverda - Lokaasje & Bou
  Feike van der Sluis - Lokaasje, Bou & Technyk
  Auke van der Meer - Technyk
  Rosé Klijnstra - Katering & Frijwilligers

 • Artistike Kommisje en /of spilers:
  Pieter Stellingwerf
  Jan Eekma
  Feikje Hovenga
  Ytsje Kramer
  Jehannes Arendz
  Judith Jager
  Marije Semplonius
  Gerwin de Vries
  Alie Ludema, Bennie Ludema, Judith Jager, Ytsje Hettinga

 • Kaartferkeap:
  Hermien Salverda, Immie Folkerts, Sippie van Dam, Hinke Folkertsma, Marion Rink, André Pietersma

 • Reklame:
  Miranda Bauer, Berber de Wit, Wilmiene van Veen, Meine van der Sluis (behear webside)

 • Fryske oersetting: Ytsje Hettinga

 • Fotografy: Ep van Hijum, Albert Salverda

 • Bouploech: Albert Salverda, Feike van der Sluis, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Jan Ketelaar

 • Ketering: Rose Klijnstra, Aagje de Vries, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Jantsje Veenstra

 • Klaaiing: Dianna Bonnema

 • Freonen administraasje:
  Meine van der Sluis en Carolien Hack

 • Bestjoer Freonen fan SULT:
  Roelof Fopma- Foarsitter
  Jeannet Bekedam - Ponghâlder
  Ruth ter Voort