FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
25/01/2023

Tiid fan libjen

Ein augustus komt teatergroep SULT mei de jubileumproduksje 25 jier SULT. In foarstelling dy ‘t spitigernôch ek de lêste wêze sil. Spesjaal dêrfoar is in stik skreaun mei de titel ‘Tiid fan libjen’, oer tiid en fergonklikens. Yn it stik wenje fjouwer fan de oprjochters fan de teatergroep mei-inoar yn in hûs dat in soad efterstallich ûnderhâld hat. De ôftakeling fan it gebou is synonym foar de ôftakeling fan de minske. In ferhaal mei in soad humor, tragyk en byldzjend sênes.

De kaartferkeap set 29 april útein.

22/08/2021

Foarstelling 'It grutte swijen' ôfsein

Ferline jier soene we útkomme mei de foarstelling ‘It grutte swijen’, in aktiviteit yn it kader fan 75 jier befrijing. Troch it Koronafirus koe dat yn foarjier 2020 net troch gean. Der waard besletten om de foarstelling in jier op te skowen. Ek dat plan slagge net, troch it firus dat ús allegearre noch yn de greep hat. Oktober 2021 wie it nije plan.

Mei grutte spyt moatte we jimme no melde dat ek dit net trochgean sil. De lokaasjes dêr’t spile wurde soe, wiene keazen, just omdat se lyts en smûk binne. Sa ticht op inoar sitte, ek al… Lês fierder

13/01/2020

It grutte swijen

De nije foarstelling, april 2020

Wat wie it in grut súkses, de foarstelling de Bûsedokter dy ’ t foarich jier novimber yn Koudum op ‘e planken, no ja, yn ’ e kas fan FleurigBuiten útfierd waard. In protte minsken koene genietsje fan dizze humorvolle foarstelling dy ‘t dy dochs ek wer oan it tinken sette. Tank oan eltsenien dy ’t der foar soarge hat, dat it in grut sukses waard.

Mar wy gean mei-iens troch! De folgjende foarstelling komt al earder as dat jimme fan ús wend binne. ” It grutte swijen ” sil spile wurde yn april 2020 en… Lês fierder

16/10/2019

Teatergroep Sult presenteert (huis)artsenkoor ‘Wat scheelt er aan’