FotoFotoFoto
07/11/2018

Sult komt yn de hjerst 2019 mei De Busedokter

Teatergroep Sult hâldt sûnenssoarch tsjin it ljocht yn ’ De Bûsedokter

Yn de hjerst fan 2019 komt Teatergroep Sult mei in nije Frysktalige lokaasjefoarstelling yn de súdwesthoeke fan Fryslân. SULT hat keazen foar in tema dat elkenien oanbelanget: de sûnenssoarch. Mei as haadlinen de gefolgen fan marktwerking, de oprinnende kosten en de commercialisering. Tolve jier lyn waard it sikefûns ôfskaft en de soarchfersekering, berêst op it prinsipe fan marktwerking, yntrodusearre. In ferplichte garânsje foar elkenien. Zorgverzekeraars ha in soad te fertellen krige. Dat hat grutte feroaringen teweeg brocht. Feroaringen dêr ’ t net elkenien sa wiis mei is. In systeem mei foar- en tsjinstanners. Sult hâldt mei De Bûsedokter dit systeem luchtich tsjin it ljocht mei dêrby fol muzyk en dûns.

Wa hat de ferhalen oer de soarch en wol er my by ús yn diele? Elkenien hat wol ferhalen oer de sûnenssoarch. Eigen ûnderfiningen of út oerlevering. Positief en negatyf. Schokkend en hertferwaarmjend. Hilarisch en fertrietlik. Hast do ferhalen dy ’ t wy wis soenen witte moatte? Diel se mei ús fia info@teatergroepsult.nl. Wy brûke dy ferhalen ter ynspiraasje foar De Bûsedokter.

Lokaasje socht It plak en de lokaasje fan de foarstellingen is noch net bekend. We sykje noch nei in gaadlike binnenlocatie dêr ’ t wy op syn minst 200-250 minsken yn ’ e hûs ha kinne. Tips ? Mail nei info@teatergroepsult.nl. De gouden tip levert twa tagongskaarten op!

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter