FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
23/11/2023

De lêste siden foar it boek

Wiene jo foar Corona Freon fan Sult en hawwe jo it boek noch net? Stjoer ek as je net seker binne of ‘t je Freon binne, in mailtsje nei info@teatergroepsult.nl. Fierder is it boek te keap foar € 27,50 plus eventueel € 7,00 ferstjoerskosten, ek troch in mail nei boppesteande adres.

Achter yn it jubileumboek fan SULT binne in tal siden leech bleaun. Dêr moast fansels it ferhaal fan de lêste foarstelling Tiid fan libjen komme. Begjin dit jier, doe ‘t we mei it boek dwaande wiene, koene dy siden fansels noch net makke wurde.

We betochten dat we dizze siden… Lês fierder

12/11/2023

Noch in kear?..

Noch in kear nei de foarstelling Tiid fan libjen of nei SULT?

Nee, dat slagget net. SULT is nei 25 jier definityf ophâlden. Gelokkich ha we de film noch. Mei meardere kamera’s hawwe we in professional de lêste foarstelling fêstlizze litten.

Wolst (nochris) sjen hoe ‘t Ytsje ferdwaalt yn ‘e tiid? Fia ûndersteande linken kinst de twa dielen besjen. Yn it skoft silst wol sels in bakje kofje sette moatte.
1e bedriuw
pauze
2e bedriuw

12/11/2023

Resensje Sietse de Vries

Foar kranten skreau Sietse de Vries yn de ron fan de jierren ferskate resinsjes oer Sult. Troch in fersin fan ús kant is de lêste, totaal-resinsje fan Sult net yn it jubileumboek opnommen. Letter hawwe wy dat as losse bledsiden tafoege. Mochten jo dizze resinsje net by it boek krigen hawwe, dan kinne jo dizze hjir downloade.

12/09/2023

It ein

Op sneon 9 septimber liet SULT foar de lêste kear it doek sakje, diene we definityf de ljochten út.

Us foarsitter Roelof Foppa skreau yn it programmaboekje oer 27 jier SULT en it beëinigjen it folgjende:

De tiid fan SULT

Der wie in tiid doe’t SULT der noch net wie, doe’t lokaasjeteater noch betocht wurde moast en it teaterlânskip yn Súdwest Fryslân skraal wie. SULT hat dêr foar altyd feroaring yn brocht, dêr’t we no en yn de takomst profyt fan hawwe.

Wat binne der yn sânentweintich jier SULT in grut tal unike en bysûndere teaterstikken mei-elkoar makke, yntinse mominten mei-inoar belibbe, nije… Lês fierder

03/09/2023

Hoe begjinsto dyn wykein?

Yn de Ljouwerter Krante stiet op sneon de rubryk Hoe, wêr en mei wa begjinsto dyn wykein ?. SULT stie op sneon 2 septimber diskear sintraal ûnder de titel * LAATSTE KEER *. Lês it artikel hjir op ús webside.

01/09/2023

Resinsjes

It Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant besochten juster ús lêste foarstelling “Tiid fan libjen”. Benijd wat se dêr oer te fertellen ha? Lês hjir de resinsjes: It Friesch Dagblad skreau oer de lêste foarstelling fan Sult dizze resinsje.. Yn de Leeuwarder Courant fan 1 septimber stiet dizze resinsje.

Kom ek sjen en bestel jo kaarten hjirre.

31/08/2023

De kop is der ôf

Earjuster koene alle frijwilligers út de bouploech, de catering, de parkearwachten en neam mar op, de spilers fan SULT skitterjen sjen yn de try-out fan de lêste foarstelling Tiid fan libjen.

De premjêre fan juster fûn plak foar in hast útferkochte tribune. Yn de Balkster Courant stiet it ferhaal dat Pieter Stellingwerf, de oprjochter fan Sult, op de premjêrejûn it earste boek oer de skiednis fan SULT krijt.

Kom ek sjen en bestel jo kaarten hjirre.

27/08/2023

Noch in pear dagen...

Noch efkes, fan kommende woansdei ôf is it tiid foar ‘Tiid fan libjen’.

It wie wer in hiele put, op in plak dêr ‘t neat is, binnen in pear wiken in teäter en in teäterfoarstelling út de grûn stampe. Op ús FaceBook-side kinst hjir alles oer lêze.

Mar we binne der klear foar, woansdei oansteande giet ” Tiid fan libjen ” yn Starum yn premjêre. Sjogge wy jo dêr ek?

20/08/2023

De kostúms binne oankaam.

De toppers fan Atelier Bonnema hawwe in hiele put hân oan de produksje fan de klean foar Tiid fan libjen. Mei safolle ferskillende rollen moast der nochal wat yninoar set en naaid wurde. Guon klean binne ek nochris net bepaald lyts útfallen!

Kwa klean liket it yn alle gefallen al in bysûndere foarstelling te wurden. Sûnt hjoed ha we in oantal foto’s op de site set, mar we kinne fansels noch net alles ferklappe!

Op ûndersteande foto komme de kostúms oan by ús tydlike teäter en no kinne de spilers yn kostúm repetearje.

20/08/2023

Op&Ut oer 'Tiid fan libjen'

Op sneontemoarn 19 augustus wiene Ytsje Hettinga, Jan Eekma en Bart van der Wal te gast by Omrop Fryslân yn it programma Op&Ut. Yn dit útgeans - en kultuerprogramma kinne je alle sneontemoarnen te witten komme, wat der de kommende tiid yn Fryslân op dat mêd te gebeuren stiet.

Ytsje, Jan en Bart fertelle hjir it ien en oar oer ús lêste foarstelling. As je benijd binne wêr ‘t ús lêste foarstelling oer giet, harkje hjir dan wat se dêr oer fertelle kinne.

It hiele ferhaal, wêr ‘t se ek oer de skiednis fan SULT fertelle, is hjir… Lês fierder

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter