FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
21/01/2018

ZOUT WEST, rondvarend locatietheater

Stichting ‘Een brug slaan’ organiseert samen met Teatergroep Sult en een tiental culturele verenigingen in het zuidwesten van Fryslân de varende locatieproductie ZOUT WEST. Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 wordt in elf plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De deelnemende plaatsen zijn: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Makkum, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

Over de voorstelling ZOUT WEST (FRL/NL)
Vier acteurs nemen ons met humoristische verhalen mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer en de grote gevolgen voor vissersplaatsen. Boer Germ heeft andere problemen, namelijk op het gebied van de… Lês fierder

10/01/2018

Foarstellings Hauken en Hazzen foarby …

No ja , oan alles komt in ein , de rige foarstellings ” Hauken Hazzen “ hat west, 12 x spile op de prachtige lokaasje fan “de Blaauw” yn Himmelum, mei priizgjende resinsjes en moaie reaksjes út it publyk. Lâns dizze wei wolle wy eltsenien betanke foar de ynset , de belangstelling , de help , en jo as publyk fansels foar jo kommen en it applaus!! Hiel graach oant sjen by in folgjend projekt , en bliuw ús foaral folgjen op Facebook of webside!

23/12/2017

Artikel uit de Balkster Courant:

De voorstelling Hauken en Hazzen, in het voormalige bedrijfsgebouw van Mechanisatiebedrijf De Blaauw in Hemelum, draait op dit moment al op volle toeren. De voorstelling is gebaseerd op improvisaties door de spelers. Aan de hand van die improvisaties heeft scenarioschrijver Robert van Dijk de tekst geschreven. In de voorstelling gaat het om de vraag hoe mensen omgaan met en reageren op angst voor het onbekende. In Hauken en Hazzen wordt dat onbekende verbeeld door ‘de donkere man’. De voorstelling start met een aantal korte scènes, waarin de deze donkere man wordt geintroduceerd. We zien hoe de personages erop reageren en… Lês fierder

09/12/2017

Recensie Leeuwarder Courant

It spûk fan de eangst yn de spots

It spûk fan de eangst waret om yn de wrâld. Alles wat frjemd is, wat wy net kenne, is blykber in bedriging. It sjoernaal, ús mobyltsje fertelt ús dat yn kapitalen. Wylst wy yn ús hert wol witte dat ús eigen eangst ús grutste fijân is.

Hauken & Hazzen

Sult set mei syn nijste foarstelling de eangst foar it frjemde yn de spots. Dat tsjûget fan moed. Ek al omdat dit stik basearre is op ymprovisaasjes, in ûnwisse foarm foar spilers en regisseur. Jo moatte net bang wêze om yn it djippe te… Lês fierder

03/12/2017

INTERVIEW PIETER STELLINGWERF

Fannemoarn, 3 desimber, wie Pieter Stellingwerf by Omrop Fryslân, by “Op en ût” foar in ynterview. Fia dizze link is it te beharkjen: Nei ûngefear 10 minuten komt Pieter oan it wurd en hearre jimme wat mear oer de foarstelling.

27/11/2017

SINT NEI SULT

De Sint siet yn syn Spaanske hûs ferfeelsum om te pielen Hy naam syn laptop en begûn syn gram op Facebook te dielen
Wylst hy op syn tiidline seach, en syn freonen efkes sjekte
wa dielt hjoed syn libben wer, wat is it dochs ek in gekte…
Doe foel syn each ynienen op Sult, it Frysk lokaasjeteater
Al 1400 likes, ek mei foto’s, en… o, bliksekater…!!
Nije foarstellings : “Hauken en Hazzen” as titel, kinst dêr lêze!!
Sint ferhûzjet al gau nei Fryslân, dat kin gjin tafal wêze!!
Dus nei it… Lês fierder

13/11/2017

Foar it earst op ‘e spyllokaasje !!

Ferline wike waard foar it earst repetearre op ‘e spyllokaasje yn Himmelum. Efkes wenne fansels, alles is oars, net allinnich de lokaasje, ek de akoestyk en hoe it “fielt”. Sneon 11 novimber wie der in gesellige byienkomst nei de repetysje en nei it opplakken fan de grutte posters. In soad frijwilligers wienen oanwêzich. Mei elkoar in “Tsjoch” útbrocht op in searje moaie foarstellings. De lokaasje is prachtich, in protte romte, waarm en droech. Foar it publyk in noflike jûn fuort! Oer goed trije wiken sil it heve. Alles begjint teplak te fallen. Elkenien dy’t belutsen is sjocht oeral wite bestelbuskes. Hauken en Hazzen. Miskien in… Lês fierder

27/02/2017

Spulwykein

Het teater/spulwykein op 11 en 12 febrewaris l.l. wie in grut sukses! De belangstelling wie oerweldigjend en de reaksjes fan de dielnimmers wienen tige posityf. Der waard oandacht bestege oan de basistechniken sa as it mei-inoar spyljen, emoasje, tekstgebrûk en ynlibjen. Ien fan de oefeningen sloech op “elkoar fertrouwe”, in bysûndere, mar ek hilaryske oefening! Sjoch foto! It gehiel stie ûnder lieding fan de fêste spilersploech fan Sult.

12/01/2017

Toanielwykein 11 en 12 febrewaris

SULT makket al tweintich jier foarstellings op ferskate plakken yn de Súdwesthoeke foar jong en âld. SULT wol graach de kennis en ûnderfining fan al dy jierren diele mei oaren. Op 11 en 12 febrewaris wurdt der dan ek in toanielwykein organisearre foar elkenien dy’t ynteresse hat foar teater en sels spylje wol . Yn it toanielwykein sil der omtinken wêze foar de basistechniken, sa as it mei-inoar spyljen, emoasjes , ynlibje en tekstgebrûk . Krekt as de foarstellingen fan SULT sil it wykein nijsgjirrich, ôfwikseljend en ferrassend wêze foar elke teaterleafhawwer, mei of sûnder spylûnderfining. It wykein wurdt jûn troch de fêste spilersploech… Lês fierder

12/01/2017

NIJSBRYF SULT jannewaris 2017

Ynspiraasje yn Hylpen

Snein 27 novimber hienen we ús ynspiraasjemiddei yn “De Foeke” yn Hylpen. Der wienen sa’n 50 belangstellenden op ôfkommen, in moaie opkomst en in moaie miks fan minsken. Sosjaal psycholooch Arjan de Wolff fertelde oer de meganismen dy’t yn wurking geane as in minske of in groep achtersteld wurdt. Dit kin ta ekstreme reaksjes liede dy’t eangst ta gefolch hawwe. Bot ynteressant, benammen omdat it gie oer saken dy’t net fier fuort barre, mar op ússels en ús eigen leefomjowing belutsen wurde kinne. Tuskentroch wienen der filmkes en sênes troch SULT sels. Ek koe de seal reageare op… Lês fierder

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter