FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
22/08/2021

Foarstelling 'It grutte swijen' ôfsein

Ferline jier soene we útkomme mei de foarstelling ‘It grutte swijen’, in aktiviteit yn it kader fan 75 jier befrijing. Troch it Koronafirus koe dat yn foarjier 2020 net troch gean. Der waard besletten om de foarstelling in jier op te skowen. Ek dat plan slagge net, troch it firus dat ús allegearre noch yn de greep hat. Oktober 2021 wie it nije plan.

Mei grutte spyt moatte we jimme no melde dat ek dit net trochgean sil. De lokaasjes dêr’t spile wurde soe, wiene keazen, just omdat se lyts en smûk binne. Sa ticht op inoar sitte, ek al… Lês fierder

30/03/2021

It Grutte Sweijen nei oktober 2021

Nei de lêste parsekonferinsjes is it dúdlik dat we spitigernôch ‘It grutte swijen’ op ‘e nij fersette moatte. Mei de maatregels fan de oerheid dy’t no jilde is it foar ús net mooglik om de foarstelling te spyljen yn april en maaie o.s. We soene dêr no folop foar oan it repetearjen wêze moatte en op de lokaasjes oan de slach wêze. En it belangrykste: jimme as publyk wer ûntfange meie. Spitich, it kin no noch hieltyd net. We hawwe no besletten om It grutte swijen te fersetten nei dit neijier. De al kochte tickets binne noch hieltyd jildich! Eltsenien… Lês fierder

14/07/2020

It Grutte Swijen nei 2021

Yn ferbân mei it koronafirus wie it net mooglik om dizze foarstelling yn 2020 te spyljen. Nei útstel oant juny , hawwe wy besletten om de foarstelling nei deselde perioade yn 2021 te fersetten.

Wy spylje yn 2021 ‘It Grutte Swijen’ op 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 april en 1 maaie.

De kochte kaarten fan 2020 hawwe wy al omboeke kind nei takom jier. In kaart foar de premjêre fan 16 april 2020 is dus omgeboekt op 15 april 2021 , enz. Fia de link yn it mailtje dêr’ t jo de kaarten mei kochten,… Lês fierder

26/03/2020

Foarstelling útsteld y.f.m. Coronavirus

Sa as jimme al wol begripe sille, is it net mooglik om de foarstelling ‘It Grutte Swijen’ yn april troch gean te litten. We ferskowe de rige foarstellingen nei in lettere tiid. Yn juny sille we beslisse wat de nije data wurde sille. As jo al kaarten kocht hawwe dan bliuwe dizze jildich. Goed bewarje dus. We winsken jimme sûnens yn dizze ûnsekere tiid. We sjogge jimme graach letter by ‘It Grutte Swijen’.

13/01/2020

It grutte swijen

De nije foarstelling, april 2020

Wat wie it in grut súkses, de foarstelling de Bûsedokter dy ’ t foarich jier novimber yn Koudum op ‘e planken, no ja, yn ’ e kas fan FleurigBuiten útfierd waard. In protte minsken koene genietsje fan dizze humorvolle foarstelling dy ‘t dy dochs ek wer oan it tinken sette. Tank oan eltsenien dy ’t der foar soarge hat, dat it in grut sukses waard.

Mar wy gean mei-iens troch! De folgjende foarstelling komt al earder as dat jimme fan ús wend binne. ” It grutte swijen ” sil spile wurde yn april 2020 en… Lês fierder

16/10/2019

Teatergroep Sult presenteert (huis)artsenkoor ‘Wat scheelt er aan’