FotoFotoFotoFotoFotoFoto
17/07/2019

De Busedokter 7 november in première

Yn de nijste foarstelling fan teatergroep SULT is alles oars dan it liket te wêzen. De wrâld fan de sûnenssoarch wurdt binnenstebûten keart. Hjirtroch komt alles yn beweging. De helpferliener wurdt patiënt. It ûndersyk de oorsaak. De diagnose de pine. En it kastke de muorre. Sûnensapps nimme it plak yn fan doktoren. Ferjitten grientes konkureare mei herhalingsresepten. Underskatting striid tsjin in te folle oan diagnostisearing. Stiigende soarchkosten tsjin in tebekrinnend fertrouen. Koartsein alles is oars dan ast ferwachtsje soest. De sûnenssoarch sels leit oan it ynfuus. Snappe jo it noch? Wy noch mar krekt. Hindert neat. It wurdt gewoan wer in… Lês fierder

07/11/2018

Sult komt yn de hjerst 2019 mei De Bûsedokter

Teatergroep Sult hâldt de sûnenssoarch tsjin it ljocht yn ‘De Bûsedokter’.

Yn de hjerst fan 2019 komt Teatergroep Sult mei in nije Frysktalige lokaasjefoarstelling yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Wy ha keazen foar in tema dat elkenien oanbelanget: de sûnenssoarch. Mei as haadlinen de gefolgen fan merkwurking, de oprinnende kosten en it hieltyd kommersjeler wurden. Tolve jier lyn waard it sikefûns ôfskaft en de soarchfersekering, berêstend op it prinsipe fan merkwurking, yntrodusearre. In ferplichte fersekering foar elkenien. Zorgverzekeraars ha in soad te sizzen krigen. Dat hat foar grutte feroaringen soarge, wêr ‘t net elkenien sa wiis mei is. In systeem mei… Lês fierder

02/11/2018

Sult docht mei oan 48hour project