FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
26/03/2020

Foarstelling útsteld y.f.m. Coronavirus

Sa as jimme al wol begripe sille, is it net mooglik om de foarstelling ‘It Grutte Swijen’ yn april troch gean te litten. We ferskowe de rige foarstellingen nei in lettere tiid. Yn juny sille we beslisse wat de nije data wurde sille. As jo al kaarten kocht hawwe dan bliuwe dizze jildich. Goed bewarje dus. We winsken jimme sûnens yn dizze ûnsekere tiid. We sjogge jimme graach letter by ‘It Grutte Swijen’.

13/01/2020

It grutte swijen

De nije foarstelling, april 2020

Wat wie it in grut súkses, de foarstelling de Bûsedokter dy ’ t foarich jier novimber yn Koudum op ‘e planken, no ja, yn ’ e kas fan FleurigBuiten útfierd waard. In protte minsken koene genietsje fan dizze humorvolle foarstelling dy ‘t dy dochs ek wer oan it tinken sette. Tank oan eltsenien dy ’t der foar soarge hat, dat it in grut sukses waard.

Mar wy gean mei-iens troch! De folgjende foarstelling komt al earder as dat jimme fan ús wend binne. ” It grutte swijen ” sil spile wurde yn april 2020 en… Lês fierder

16/10/2019

Teatergroep Sult presenteert (huis)artsenkoor ‘Wat scheelt er aan’