FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
13/01/2020

It grutte sweijen

De nije foarstelling, april 2020

Wat wie it in grut súkses, de foarstelling de Bûsedokter dy ’ t foarich jier novimber yn Koudum op ‘e planken, no ja, yn ’ e kas fan FleurigBuiten útfierd waard. In protte minsken koene genietsje fan dizze humorvolle foarstelling dy ‘t dy dochs ek wer oan it tinken sette. Tank oan eltsenien dy ’t der foar soarge hat, dat it in grut sukses waard.

Mar wy gean mei-iens troch! De folgjende foarstelling komt al earder as dat jimme fan ús wend binne. ” It grutte swijen ” sil spile wurde yn april 2020 en… Lês fierder

31/10/2019

Al 5 avonden uitverkocht!

De avonden van 8, 9, 15, 16 en 22 november zijn uitverkocht. 23 november is er nu als extra avond bijgekomen. Foto: Albert Salverda

16/10/2019

Teatergroep Sult presenteert (huis)artsenkoor ‘Wat scheelt er aan’