FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
12/09/2023

It ein

Op sneon 9 septimber liet SULT foar de lêste kear it doek sakje, diene we definityf de ljochten út.

Us foarsitter Roelof Foppa skreau yn it programmaboekje oer 27 jier SULT en it beëinigjen it folgjende:

De tiid fan SULT

Der wie in tiid doe’t SULT der noch net wie, doe’t lokaasjeteater noch betocht wurde moast en it teaterlânskip yn Súdwest Fryslân skraal wie. SULT hat dêr foar altyd feroaring yn brocht, dêr’t we no en yn de takomst profyt fan hawwe.

Wat binne der yn sânentweintich jier SULT in grut tal unike en bysûndere teaterstikken mei-elkoar makke, yntinse mominten mei-inoar belibbe, nije… Lês fierder

03/09/2023

Hoe begjinsto dyn wykein?

Yn de Ljouwerter Krante stiet op sneon de rubryk Hoe, wêr en mei wa begjinsto dyn wykein ?. SULT stie op sneon 2 septimber diskear sintraal ûnder de titel * LAATSTE KEER *. Lês it artikel hjir op ús webside.

01/09/2023

Resinsjes

It Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant besochten juster ús lêste foarstelling “Tiid fan libjen”. Benijd wat se dêr oer te fertellen ha? Lês hjir de resinsjes: It Friesch Dagblad skreau oer de lêste foarstelling fan Sult dizze resinsje.. Yn de Leeuwarder Courant fan 1 septimber stiet dizze resinsje.

Kom ek sjen en bestel jo kaarten hjirre.

31/08/2023

De kop is der ôf

Earjuster koene alle frijwilligers út de bouploech, de catering, de parkearwachten en neam mar op, de spilers fan SULT skitterjen sjen yn de try-out fan de lêste foarstelling Tiid fan libjen.

De premjêre fan juster fûn plak foar in hast útferkochte tribune. Yn de Balkster Courant stiet it ferhaal dat Pieter Stellingwerf, de oprjochter fan Sult, op de premjêrejûn it earste boek oer de skiednis fan SULT krijt.

Kom ek sjen en bestel jo kaarten hjirre.

27/08/2023

Noch in pear dagen...

Noch efkes, fan kommende woansdei ôf is it tiid foar ‘Tiid fan libjen’.

It wie wer in hiele put, op in plak dêr ‘t neat is, binnen in pear wiken in teäter en in teäterfoarstelling út de grûn stampe. Op ús FaceBook-side kinst hjir alles oer lêze.

Mar we binne der klear foar, woansdei oansteande giet ” Tiid fan libjen ” yn Starum yn premjêre. Sjogge wy jo dêr ek?

20/08/2023

De kostúms binne oankaam.

De toppers fan Atelier Bonnema hawwe in hiele put hân oan de produksje fan de klean foar Tiid fan libjen. Mei safolle ferskillende rollen moast der nochal wat yninoar set en naaid wurde. Guon klean binne ek nochris net bepaald lyts útfallen!

Kwa klean liket it yn alle gefallen al in bysûndere foarstelling te wurden. Sûnt hjoed ha we in oantal foto’s op de site set, mar we kinne fansels noch net alles ferklappe!

Op ûndersteande foto komme de kostúms oan by ús tydlike teäter en no kinne de spilers yn kostúm repetearje.

20/08/2023

Op&Ut oer 'Tiid fan libjen'

Op sneontemoarn 19 augustus wiene Ytsje Hettinga, Jan Eekma en Bart van der Wal te gast by Omrop Fryslân yn it programma Op&Ut. Yn dit útgeans - en kultuerprogramma kinne je alle sneontemoarnen te witten komme, wat der de kommende tiid yn Fryslân op dat mêd te gebeuren stiet.

Ytsje, Jan en Bart fertelle hjir it ien en oar oer ús lêste foarstelling. As je benijd binne wêr ‘t ús lêste foarstelling oer giet, harkje hjir dan wat se dêr oer fertelle kinne.

It hiele ferhaal, wêr ‘t se ek oer de skiednis fan SULT fertelle, is hjir… Lês fierder

09/08/2023

De klaaiing

Se hat al earder foar Sult de klaaiïng ûntwurpen. De prachtige kleurige kostúms fan Krang, yn Nijhuizum, of noch folle kleuriger klean mei útwrydske prûken by de Held en syn sokken yn Hylpen. By Redbad op it Súderstrân yn Starum hie se ek al sokke bysûndere, fleurige klean foar alle spilers en sjongers makke. We hawwe it fansels oer Dianne Bonnema.

De kostúms kinne we noch net sjen litte mar Dianne hat foardat se oan de gong gie mei it meitsjen, in oantal sketsen makke. Hoe as de spilers der straks echt út sjen sille? As de generale repetysje west hat, lichte we it tipke fan de sluier noch wat… Lês fierder

04/08/2023

Sult brekt tinte ôf neffens LC

Yn de Ljouwerter Krante fan hjoed, freed 4 augustus stiet in wiidweidich ferhaal oer SULT, omdat we der mei útskaaie. Yn it stik lêze jo oer de skiednis fanôf de oprjochting no 27 jier lyn, oant no ta. It giet oer de bysûnder foarstellingen op nog bysûnderder plakken bytiden, de oprjochters, de spilers en noch folle mear.

Fansels giet it ek oer de foarstelling “Tiid fan libjen” dy ‘t ein dizze moanne al yn premjêre giet. Dit wurdt ús lêste foarstelling mar ek in teatraal ôfskied.

It artikel kin hjir as PDF iepen wurde op ús webside. Mar as jo abonnee… Lês fierder

25/06/2023

Ôftraap

Ofrûne sneon hawwe de spilers fan Tiid fan libjen foar it earst repetearre op it plak dêr ‘t de foarstelling aanst spile wurde sil.

Nei ôfrin ha we hjir mei de spilers en alle oare meiwurkers, lykas muzikanten, sjongers, kleanûntwerpster, de bou - en pr-ploech de offisjele ôftraap fan dizze lêste foarstelling fan SULT dien. Pieter fertelde oer ’ Tiid fan libjen ‘, Dianne liet de foarstúdzjes fan de klean sjen en Bart liet syn komponearre muzyk hearre. Yn in folgjend berjocht mear oer klean en muzyk.

De kommende tiid wurkje we fierder om it stik ûnder de knibbel te krijen.… Lês fierder

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter