FotoFotoFoto
07/11/2018

Sult komt yn de hjerst 2019 mei De Busedokter

Teatergroep Sult hâldt sûnenssoarch tsjin it ljocht yn ’ De Bûsedokter

Yn de hjerst fan 2019 komt Teatergroep Sult mei in nije Frysktalige lokaasjefoarstelling yn de súdwesthoeke fan Fryslân. SULT hat keazen foar in tema dat elkenien oanbelanget: de sûnenssoarch. Mei as haadlinen de gefolgen fan marktwerking, de oprinnende kosten en de commercialisering. Tolve jier lyn waard it sikefûns ôfskaft en de soarchfersekering, berêst op it prinsipe fan marktwerking, yntrodusearre. In ferplichte garânsje foar elkenien. Zorgverzekeraars ha in soad te fertellen krige. Dat hat grutte feroaringen teweeg brocht. Feroaringen dêr ’ t net elkenien sa wiis mei is. In systeem mei… Lês fierder

02/11/2018

Sult docht mei oan 48hour project