FotoFotoFoto
07/11/2018

Sult komt yn de hjerst 2019 mei De Bûsedokter

Teatergroep Sult hâldt de sûnenssoarch tsjin it ljocht yn ‘De Bûsedokter’.

Yn de hjerst fan 2019 komt Teatergroep Sult mei in nije Frysktalige lokaasjefoarstelling yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Wy ha keazen foar in tema dat elkenien oanbelanget: de sûnenssoarch. Mei as haadlinen de gefolgen fan merkwurking, de oprinnende kosten en it hieltyd kommersjeler wurden. Tolve jier lyn waard it sikefûns ôfskaft en de soarchfersekering, berêstend op it prinsipe fan merkwurking, yntrodusearre. In ferplichte fersekering foar elkenien. Zorgverzekeraars ha in soad te sizzen krigen. Dat hat foar grutte feroaringen soarge, wêr ‘t net elkenien sa wiis mei is. In systeem mei… Lês fierder

02/11/2018

Sult docht mei oan 48hour project

Ofrûne wykein hat Teatergroep Sult foar it earst meidien oan it 48hourproject. Yn 48 oeren in koarte film meitsje. Op tongersdei 8 novimber a.s.om 21.00 oere is de koarte film ‘WhatsUgh’ te sjen yn De Harmonie yn ‘ e mande mei de oare 22 ynstjoerings foar de koarte film. Freed 9 novimber sil de sjuery har oardiel útsprekke oer de ynstjoeringen . De koarte film sil mei yngong fan 10 novimber op ús webside te sjen wêze .

16/07/2018

Waardige afsluiting Zout West in Sneek