FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
10/12/2017

Doorgang voorstelling 10/12

Ondanks de sneeuwval gaat de voorstelling gewoon door.

09/12/2017

Recensie Leeuwarder Courant

It spûk fan de eangst yn de spots

It spûk fan de eangst waret om yn de wrâld. Alles wat frjemd is, wat wy net kenne, is blykber in bedriging. It sjoernaal, ús mobyltsje fertelt ús dat yn kapitalen. Wylst wy yn ús hert wol witte dat ús eigen eangst ús grutste fijân is.

Hauken & Hazzen

Sult set mei syn nijste foarstelling de eangst foar it frjemde yn de spots. Dat tsjûget fan moed. Ek al omdat dit stik basearre is op ymprovisaasjes, in ûnwisse foarm foar spilers en regisseur. Jo moatte net bang wêze om yn it djippe te… Lês fierder

03/12/2017

INTERVIEW PIETER STELLINGWERF

Fannemoarn, 3 desimber, wie Pieter Stellingwerf by Omrop Fryslân, by “Op en ût” foar in ynterview. Fia dizze link is it te beharkjen: Nei ûngefear 10 minuten komt Pieter oan it wurd en hearre jimme wat mear oer de foarstelling.

01/12/2017

SULT FAN??

No ja , dy moaie grutte A0 posters moasten troch oare rigels wer rûnom weihelle wurde .Dêrom no in spontane aksje : ADOPTEER IN POSTER !!! Plekje frij yn ’ e foartún ? Grut fiis rút dat skjinmakke wurde moat? In frije muorre?? Hingje in poster fan Hauken en Hazzen op !!! Sneon 2 des. en snein 3 des. op te heljen yn Himmelum ( stjoer efkes in mail ) , en wat stiet dêr tsjinoer ? Ivige rom as ECHTE SULTFAN , en 2 konsumpsjes by de foarstelling. De poster is foar dy, fansels.

27/11/2017

SINT NEI SULT

De Sint siet yn syn Spaanske hûs ferfeelsum om te pielen Hy naam syn laptop en begûn syn gram op Facebook te dielen
Wylst hy op syn tiidline seach, en syn freonen efkes sjekte
wa dielt hjoed syn libben wer, wat is it dochs ek in gekte…
Doe foel syn each ynienen op Sult, it Frysk lokaasjeteater
Al 1400 likes, ek mei foto’s, en… o, bliksekater…!!
Nije foarstellings : “Hauken en Hazzen” as titel, kinst dêr lêze!!
Sint ferhûzjet al gau nei Fryslân, dat kin gjin tafal wêze!!
Dus nei it… Lês fierder

13/11/2017

Foar it earst op ‘e spyllokaasje !!

Ferline wike waard foar it earst repetearre op ‘e spyllokaasje yn Himmelum. Efkes wenne fansels, alles is oars, net allinnich de lokaasje, ek de akoestyk en hoe it “fielt”. Sneon 11 novimber wie der in gesellige byienkomst nei de repetysje en nei it opplakken fan de grutte posters. In soad frijwilligers wienen oanwêzich. Mei elkoar in “Tsjoch” útbrocht op in searje moaie foarstellings. De lokaasje is prachtich, in protte romte, waarm en droech. Foar it publyk in noflike jûn fuort! Oer goed trije wiken sil it heve. Alles begjint teplak te fallen. Elkenien dy’t belutsen is sjocht oeral wite bestelbuskes. Hauken en Hazzen. Miskien in… Lês fierder

24/10/2017

Sult helpe?

Dit jier spylje wy ús lokaasjefoarstelling, Hauken en Hazzen, yn Himmelum. Soest der sin oan ha om ús in hantsje te helpen? Wy kinne help brûke by it begelieden fan it parkearen, it bringen fan it publyk nei harren sitplakken, yn ‘e ketering en by de opbou en opromjen. Hast dêr nocht oan? Stjoer dan in mailtsje nei info@teatergroepsult .nl. Lit ús efkes witte watsto dwaan wolst en op hokker dagen datst beskikber bist. De spyldata fynst op ús webside.

06/10/2017

Kaartferkeap

Fanôf 15 oktober binne de kaarten hjir op de webside te keap! De kaarten kostje € 16,50. Jo kinne betelje mei Ideal.

20/09/2017

Belangryk !! Datawiziging Houken en Hazzen!!

De spyldata foar “Hauken en Hazzen” binne spitigernôch troch ûnfersjoene omstannichheden wizige.

De foarstellingen steane no plend op:
- Tongersdei 7 desimber (premjêre)
- Freed 8 desimber
- Sneon 9 desimber
- Snein 10 desimber (matinee)
- Woansdei 13 desimber
- Tongersdei 14 desimber
- Woansdei 20 desimber
- Tongersdei 21 desimber
- Tongersdei 4 jannewaris
- Freed 5 jannewaris
- Sneon 6 jannewaris
- Snein 7 jannewaris (matinee)

Kaartferkeap start meikoarten, fierdere ynformaasje komt gau!

12/07/2017

SULT is úteinset mei de rippetysjes fan de neie foarstelling

Hauken en Hazzen

Miskien in wat nuvere titel foar in teaterstik. In hauk is in rôffûgel dy’t op de proai dûkt, in hazze set it gauris op in rinnen. De nijste SULT-produksje giet oer gefaar en eangst. Der bart fan alles op wrâldnivo, mar wat merke wy yn de Súdwesthoeke dêr konkreet fan? Hokker ynfloed hat it op ús deistich hâlden en dragen? It liket in dreech ûnderwerp, mar dat falt ta.

SULT is úteinset mei de rippetysjes fan de neie foarstelling. De skriuwer (Robert van Dijk) sit der sa no en dan by en lit him ynspirearje troch de sêne dy… Lês fierder

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter