FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Freonen fan SULT

Om geregeld foarstellingen meitsje te kinne, wurdt SULT stipe troch in groep trouwe freonen. Freonen dy ‘t it wichtich fine dat der produksjes makke wurde sa ’t teatergroep SULT dat docht en dat inisjatyf ûnderstreekje wolle mei in jierlikse finansjele stipe. Foar € 11,- per jier binne jo al Freon fan Sult .

Fansels hat jo bydrage ek foardielen. Sa krije jo regelmjittich in Nijsbrief, dêr ‘t jo yn op ‘e hichte holden wurde fan alle aktiviteiten fan teatergroep SULT. Freonen krije foarrang by it bestellen fan kaarten. Boppedat krije jo foar twa kaarten in koarting op de tagongspriis.

Freon wurde

As jo SULT ek stypje wolle troch, Freon fan Sult te wurden , kinne jo dat by de bestelling fan kaarten foar in foarstelling, daliks oanjaan. Bûten de perioade fan de kaartferkeap kinne jo jo oanmelde as Freon fia de Kontaktside .

Ynlogge as freon

As jo ienkear Freon fan Sult binne, kinne jo op dizze side of by de kaartferkeap fia in link ynlogge as freon. Dizze gegevens wurde jo alle kearen mei de post tastjoerd, foar ‘t de kaartferkeap iepen giet. As jo gegevens oanpast wurde moatte, kinne jo dat nei ynloggen sels op dizze side dwaan. It banknûmer wurdt oanpasse as jo in bestelling dogge en betelje mei iDeal. Oars kinne jo dat ek melde by ús freone-administraasje. Dat kin fia de Kontaktside. As jo de ynlogkodes net mear witte, binne dy op te freegjen fia Ferjitten.

Ferjit net yn te loggen by de kaartferkeap , want pas dan krije jo de mooglikheid om kaarten as freon te bestellen. Njonken freonekaarten kinne jo tagelyk ek gewoane kaarten bestelle.

Regels Freon fan Sult

Wy ha mar in pear rigels , dy ‘t wol foar sich sprekke: It lidmaatskip is per kalenderjier. Opsizze moat altyd foar 31 desimber, as jo ús it oare jier net langer stypje kinne. Begjin novimber krije jo it rekken en ynkassearje wy de bydrage foar it rinnende jier .