FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2021 foarstelling It grutte swijen

Yn Koudum

oktober
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30

‘It Grutte Swijen’ útsteld nei oktober.

Yn ferbân mei it koronafirus wie de foarstelling útsteld nei april en maaie 2021. Dizze datum is ek net mooglik, sadat we beslúte moasten om ‘It Grutte Swijen’ nei oktober te fersetten. Lês mear yn dit nijsberjocht.

It Grutte Swijen

It grutte swijenYn it kader fan 75 jier befrijing spylet Sult yn 2021 de earder útstelde foarstelling It Grutte Swijen. In ferrieder wurdt yn de lêste winter fan de twadde wrâldoarloch deasjitten troch it ferset. De belutsenen swarden om der noait wer oer te praten, mei gjinien!

No, mear as 75 jier letter wurdt it stilswijen trochbrutsen.Yn teätrale monologen reagearje trije froulju op dit heftige barren en se fertelle wat dat te’weech brocht yn harren libben. Koudumer Jan de Vries hat ûndersyk dien en sil priisjaan wat er ûntdekt hat.
It is in lytsskalige produksje, dêr’t mar 100 besikers op in jûn by kinne.
Bestel jo kaarten fia boppesteande datums of lês mear ….