FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2020 foarstelling It grutte swijen

Yn Koudum

april
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30
maaie
1, 2

Útsteld y.f.m. mei it Coronavirus

Sa as jimme wol begripe sille, is it net mooglik om dizze foarstelling yn april troch gean te litten. We ferskowe de rige foarstellingen nei in lettere tiid. Yn juny sille we beslisse wat de nije data wurde sille. As jo al kaarten kocht hawwe dan bliuwe dizze jildich. Goed bewarje dus. We winsken jimme sûnens yn dizze ûnsekere tiid. We sjogge jimme graach letter by ‘It Grutte Swijen’.

It Grutte Swijen

It grutte swijenDit jier binne der in protte aktiviteiten yn it kader fan 75 jier befrijing. Teatergroep SULT komt mei It Grutte Swijen. In ferrieder wurdt yn de lêste winter fan de twadde wrâldoarloch deasjitten troch it ferset. De belutsenen swarden om der noait wer oer te praten, mei gjinien!

No, mear as 75 jier letter wurdt it stilswijen trochbrutsen.Yn teätrale monologen reagearje trije froulju op dit heftige barren en se fertelle wat dat te’weech brocht yn harren libben. Koudumer Jan de Vries hat ûndersyk dien en sil priisjaan wat er ûntdekt hat.
It is in lytsskalige produksje, dêr’t mar 100 besikers op in jûn by kinne.
Bestel jo kaarten fia boppesteande datums of lês mear ….