FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2021 foarstelling It grutte swijen

Yn Koudum

april
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30
maaie
1

Nije datums foar ’ It Grutte Swijen ’ bekend.

Yn ferbân mei it koronafirus koene wy yn april en maaie 2020 net spylje. De foarstellings binne verpleats nei deselde perioade yn 2021. De premiêre is op 15 april en de oare foarstelling op 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 april en 1 maaie 2021. As jo kaarten kocht hiene foar 2020, binne dy automatysk omboekt nei de nije datum yn 2021. In kaart fan 16 april 2020 is omboekt nei15 april 2021, ensfh. Alle keapers krije hjir noch apart fia mail in berjocht oer, ek hoe’t hja de nije kaart ophelje kinne. De kaartferkeap foar de nije rige sil begjin takom jier iepen gean.

It Grutte Swijen

It grutte swijenYn it kader fan 75 jier befrijing spylet Sult yn 2021 de earder útstelde foarstelling It Grutte Swijen. In ferrieder wurdt yn de lêste winter fan de twadde wrâldoarloch deasjitten troch it ferset. De belutsenen swarden om der noait wer oer te praten, mei gjinien!

No, mear as 75 jier letter wurdt it stilswijen trochbrutsen.Yn teätrale monologen reagearje trije froulju op dit heftige barren en se fertelle wat dat te’weech brocht yn harren libben. Koudumer Jan de Vries hat ûndersyk dien en sil priisjaan wat er ûntdekt hat.
It is in lytsskalige produksje, dêr’t mar 100 besikers op in jûn by kinne.
Bestel jo kaarten fia boppesteande datums of lês mear ….