FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2017 foarstelling Hauken en Hazzen

Yn Himmelum op 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21 desimber en op 4, 5, 6, 7 jannewaris

Hauken en Hazzen

Miskien in wat nuvere titel foar in teaterstik. In hauk is in rôffûgel dy’t op de proai dûkt, in hazze set it gauris op in rinnen. De iene is sels it gefaar of siket it op, de oare giet it út de wei. De nijste SULT-produksje giet oer gefaar en eangst. Bestel jo kaarten hjir boppe, fia de boppesteande datums of lês mear….