FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Poster Tiid fan libjen It âlde hûs?

Tiid fan libjen

It StikKaartferkeapLokaasjeSpilersMeiwurkersStipers

De sirkel is rûn
SULT is werom yn Starum (Stavoren). It plak dêr’t Pieter Stellingwerf ôfstudearre mei de foarstelling ‘Sartre yn Starum’. It begjin fan Súdwesthoeke Lokaasje Teater (SULT). De start fan in groep leafhawwers dy’t mei en tusken minsken op bysûndere lokaasjes yn de Súdwesthoeke teater meitsje woenen. Nei 27 jier en 20 lokaasjefoarstellings spylje wy no de lêste foarstelling yn Starum.

Fersliten en fergetten
It is 2033. De âld SULT-spilers wenje mei har allen yn ien hûs. De dagen folje se mei hottefylje en prate oer it ferline. It hûs is âld en hat in protte ûnderhâld nedich. It fersakket en de riolearring wurket net goed. It soe it bêste wêze om it hûs plat te skowen en de grûn ree te meitsjen foar nijbou. Dit is lykwols it lêste dat de SULT-ers wolle. Se fine dat se noch rjocht fan bestean hawwe en geane yn ferset. It kostet de nedige ynspanning om de âld SULT-ers ynsjen te litten dat der tsjinyn gean gjin doel hat. Harren tiid hat west. It is tiid om romte te jaan.

Bouterrein
It hûs fan SULT is in ruïne en it plak dêr’t it stiet is feroare yn in bouterrein. De foarstelling fynt plak bûten neist it spoar en by de bosk dêr’t de roeken harren nêst hawwe. Oerdei sjogge wy hottefyljende âlderein en nachts harren dreamen, in ûnechte wrâld dêr’t alles wer mooglik is. It stik bestiet út dialogen, sang, muzyk en teatrale ferfrjemding.

Vanôf 1 maaie is de kaartferkeap foar “Tiid fan libjen” iepen.
De foarstellings binne op 30 en 31 augustus, 1, 2, 6, 7, 8 en 9 septimber

“Tiid fan libjen” spilet him ôf by

Boubedriuw Albada
Jurisdictie 5
Stavoren

De foarstelling is bûtendoar. It kin jûns, sa flak by it Ysselmar aardich ôfkuolje. We advysearje om je waarm oan te klaaien.

De foarstelling “Tiid fan libjen” wurdt spille troch:

Spiler Rollen
Ytsje Hettinga Ytsje
Feikje Hovenga Feikje, Weechskaal, Oanmeitsje, Stienbok
Ytsje Kramer Ytsje, Lang om let, Fisk, Stienbok
Jan Eekma Jan, Oanmeitsje
Judith Jager Klok, Ambtner
Bennie Ludema Ambtner, Bôgesjitter, Lang om let, Fisk
Gerwin de Vries Ambtner, Bôgesjitter, Stienbok, Wetterman, Projektûntwikkeler
Alie Ludema Moanne, sang
Stjerrekoar Alie Ludema, Janneke Veenema, Paola Diekstra, Diana de Boer

Neist de spilers en sjongers meitsje dizze meiwurkers dizze foarstelling mooglik:

Rezjy en tekst Pieter Stellingwerf
Dramaturgy Hans Brans
Ljocht- en Foarmjowing Kees Botman
Kleanûntwerp Atelier Bonnema
Grafysk ûntwerp GREYD!
Muzyk Bart van der Wal
Technyk Auke van der Meer, Feike vd Sluis. Albert Salverda
Kaartferkeap Hermien Salverda
Katering Rosé Klijnstra
Publisiteit Miranda Huguenin (alles), Berber de Wit (socials), Meine van der Sluis (webside en Freonen)

De folgjende ynstaansjes en bedriuwen ha it mooglik makke dizze foarstelling te spyljen:

* Bouwbedriuw Albada yn Starum

Foarstellings en kaartferkeap

Plak Datum en tiid Kaarten
Stavoren
Jurisdictie 5
30 augustus 2023
20:30
Kaarten beskikber
31 augustus 2023
20:30
Kaarten beskikber
01 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber
02 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber
06 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber
07 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber
08 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber
09 septimber 2023
20:30
Kaarten beskikber