FotoFotoFotoFotoFotoFoto
bij nieuuwsbericht website

De Bûsedokter

It stikFoarstellingsdataSpilersLokaasjeMeiwurkersStipers

De Bûsedokter

In út it wurk rekke húsdokter slyt syn dagen yn in kas en fersoarget hjir planten ynstee fan pasjinten. Hy fertelt oer syn bloeiende praktyk fan foarhinne en fûteret dat de hjoeddeiske sûnenssoarch siik is. Dat de helpferliener sels pasjint is en mei it wetter foar de dokter moat. Hy ergeret him oan registraasjes en kodearringen, kastkes en muorren, oan oprinnende syktekosten en omleechgeande sprektiden.

Yn de nijste foarstelling fan teatergroep SULT leit de wrâld fan de sûnenssoarch sels op de behanneltafel. Wy hâlde net fan papkjen en wiethâlden en pakke it ûnderwerp oan mei in protte relativearring en refleksje. Kinst der om laitsje of gûle, of it hjir allegear better fan wurdt is mar de fraach. Oan jimme de diagnoaze. Betterskip kinne we net garandearje, wol in hearlik koartseftich jûntsje SULT wêr’t nimmen minder fan wurdt.

Sult spielet de Bûsedokter op:
7, 8, 9, 10 (reserve), 14, 15, 16 en 17 (reserve), 21 en 22 novimber 2019

De spilers van de Bûsedokter binne:
Dokter Jakob Goedhardt: Jan Eekma
Familie Sorgdrager:
Heit Sacco: Jehannes Arendz
Mem Maria: Judith Jager
Dochter Sytske: Marte Stellingwerf
Vruchten van Goedhardts overspannen geest:
Frau Reade koal: Ytsje Kramer
Frau Blomkoal: Feikje Hovenga
Frau Omkoal: Ytsje Hettinga
Ziekenhuispersoneel: Tsjalling Ybema en Jan Feenstra

Husartsenkoor: Fraukje Meulenbroek, Theo Bakker, Douwe van der Weide, Gisela Schadenberg, Otto en Lies.

FleurigBuiten
Tjalke van der Walstraat 21A Koudum
Yn de bloemenkassen fan FleurigBuiten wurdt de foarstelling spile . It kin kâld wêze, waarm en goed oanklaaie is oan te rieden .

Regie: Pieter Stellingwerf
Muziekcompositie: Kees van der Meer
Kostuums: Aafje Horst
Teksten: Hans Brans en Pieter Stellingwerf
Techniek: Auke van der Meer
Bouw: Feike van der Sluis en Albert Salverda
Catering/vrijwilligers: Rose Klijnstra
PR: Wilmiene van Veen, Berber de Wit, Ruth ter Voort
Kaartverkoop: Hermien Salverda.
Webmaster en Freonenadministraasje: Meine van der Sluis

Prins Bernhard Cultuurfonds, Douwe Kalma, Rabobank Sneek, Bas Backer, Provinsje Fryslân, Freonen fan Sult

Foarstellings en kaartferkeap

Plak Datum en tiid Kaarten
Koudum
Tjalke van der Walstraat 21 A
07 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
08 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
09 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
10 novimber 2019
20:00
Kaartferkeap net iepen
14 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
15 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
16 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
17 novimber 2019
20:00
Kaartferkeap net iepen
21 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber
22 novimber 2019
20:00
Kaarten beskikber