FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2006  Wintermearke

It stikSpylersMeiwurkers

Famylje foarstelling - A Winter Tale fan William Shakespeare Bewurking: Bouke Oldenhof Rezjy: Pieter Stellingwerf Lokaasje:

It Wintermearke is in bewurking fan A WinterTale fan William Shakespeare troch skriuwer en oersetter Bouke Oldenhof. It is in famyljefoarstelling ta eare fan it tsienjierrich bestean fan teatergroep SULT. A WinterTale is in núveraardich stik. It falt eins yn twa parten út inoar.

Yn it iene diel beskriuwt Shakespeare hoe twa hertsfreonen, kening Leontes fan Sicili en kening Polyxenes fan Bohemen harren freonskip ferspylje troch deselde oergeunst dyt letter Othello nei de undergong fiere sil. It ferstjitten fan in bern, dat foar de wolven lein wurdt, de dea fan de keninginne fan Sicili en de skieding fan in hoveling, binne it gefolch derfan. Yn it oare part sjogge we dat de soan fan de iene kening en de fan de wolven sparre dochter fan de oare kening fan elkoar halde. Mar it ferskil stiet har houlik yn it paad. Earst besiket de prins him as gewoan minske foar te dwaan, nei in flecht wurdt besocht it famke as prinsesse (wat se eins ek is) te presintearjen, mar hieltyd rint it mis. Oant de keninginne wer yn it paleis ta libben komt, neidat hja achttjin jier in byld west hat, it keninklik komôf fan it famke bekend wurdt en it jonge pear trouwe kin.

Waat te folle nei oaren sjocht ferliest himsels, sil yn dizze nije foarstelling in wichtige tematyk wurde. It stik wurdt in kombinaasje fan lokaasjeteater, breakdance, maskerfoarmjowing en ferskeidene soarten musyk.

De Tiid Ytsje Kramer
Perdita Maaike Kampen
Florizel Patrick de Vries
Leontes Johan Spijkerman
Hermione Feikje Hovenga
Polyxenes Popke van der Zee
Paulina Ytsje Hettinga
Camillio Jan Eekma
Fisker Anne van der Zijpp
August, Antigonus Jehannes Arendz
Autolycus Rienk Nicolai
Emilia Berber de Vries
Cleomenes Bruno Rummler

Düns: Dance Addicted
Rayla de Groot, Esther Veenstra, Nely Smit, Lianne Pit, Regina Deinum, Jenny Veldman,Kirsten Stoer, Sanne v.d.Meer Luzia Jonker

Foarprogramma en Feestgongers
Attie Wobbes, Carolien Bouma, lmmie Folkerts, Marieke Splinter, Margriet Kampen,Anne Joosse, Margreet v/d Zee en Dance Addicted

Rezjy Pieter Stellingwerf
Bewurking Bouke Oldenhof
Muzyk Marius de Boer (Marista)
Dekor en Ljocht Kees Botman (BUOG)
Lûd Tjalling v/d Werf (Stagemaster)
Klean Dianne Bonnema (Atelier Bonnema)en Threa Lorist
Koreografy Tetje Rozendal en Anneke de Vreeze
Maskers en Bylden Frans Krom (Masker atelier Lazzi)

Ynsteksters repetysjes Dory de Vries, Miranda Bauer.

Útfiering Ljocht en Lûd Auke v/d Meer

Bouploech en Dekôr omballingen
Albert Salverda, Age v/d Veer, Andre Pietersma,Lolke Veenstra, Marcel v/d Veer, Feike v/d Sluis,Joukje ldzinga, Piertje Dijkstra

Technyske omballingen
Tsjébbe Dijkstra, Jouke Wielinga, Watze Gras, Theo Kuipers,Hubert de Lange, Beant Dijkstra, Anton Stokman, Henk deVries, Wicher de Boer, Roel Bouma

Kleanútfiering
Karin Visser, Annie de Boer, Wieke Bijsterßosch, Astrid Bajema, Janke Kampen, Fokje Lutgendorf,Janneke Remeeus, Tineke Algera, Sijke v/d Wal

Grime
Janneke Veenema

Meiwurkers
Jantsje Veenstra, Aukje Veenstra, Marion Rink, Jacob Salverda, Odin Bauer, Jetske de Roos, Marianne Klein, Lisette Klein, Marije v/d Meer, Joyce Sirag, Kimberley Sirag, Durk Scbroor, Henk v Krugten, Femke Dolle, Trees Westendorp, Kees Lettinga, Coosje Lettinga, Ep v Hijum, Reny v Hijum, Lia Haytema, Koos de Jong, Otty de Jong, Ria Stellingwerf, Eelkje Jagersma, Berend de Vries, Aad Bauer, Tanja Bauer, Ilse de Vries, Nynke de Jong, Jaap Postma, Marco de Vries, Teake Salverda, Siebe Tjalma, Tjerk Nijdam, Klaas de Koe, Auke de Jong, Klaske de Jong, Margriet de Boer

Artistíke Rie
Pieter Stellingwerf, Feikje Hovenga, Jan Eekma, Ytsje Kramer, Maaike Kampen, Johan Spijkerman

Stíftingsbestjoer
Jan de Vries foarsitter, Dory de Vries siktaris, Tjerk Kramer ponghálder.

Saaklike Lieding
Jan de Vries, Lolke Veenstra

lten en drinken
Dory de Vries, Miranda Bauer

Kaartferkeap
Tjerk Kramer, Ytsje Kramer, Hermien Salverda, Sippie v/d Veer, Marion Rink

Reklame
Miranda Bauer, Piety Bouma, Etty Visser,Ytsje Hettinga

Poster- en folder úntwerp
Greydanus Communicatie, Henk Greydanus, Marjan Poutsma, Pieter Zijlstra, Alice Postma.

Websíde
Piety Bouma, Gerard Sikma


Leeuwarder Courant over Wintermearke (1)
Leeuwarder Courant over Wintermearke (2)