FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2007  Winner Pyt van der Zeepriis

Gjin foarstelling mar:

SULT winner van de Pyt van der Zeepriis 2007

SULT spylle dit jier net in foarstelling, mar wûn de provinsjale Pyt van der Zeepriis foar amateurtoaniel. De priis waard útrikt troch de deputearre fan kultuer, Jannewietske de Vries.

Sult sette de priisútrikking hielendal nei syn eigen hân troch, krekt as by har foarstellings, in bysûndere lokaasje te kiezen. It waard de gêrsdrûgerij yn Harich, dy ‘t op ‘e nominaasje stie om sloopt te wurden. Fanwegen it grienvoer wat hjir ferwurke waard, joech SULT in grien tintsje oan syn eigen feest . Sa krigen de besikers bygelyks griene drankjes en gêrssied yn it hier struid en waard it publyk ek op dizze lokaasje ferrast mei in foarstelling .

SULT mocht dêrnei de priis ter wearde fan € 2000, - yn ûntfangst nimme .

Meer oer dizze priis op de webside fan de provinsje Fryslân.


Leeuwarder Courant: verslag prijsuitreiking
Leeuwarder Courant: SULT winnaar Van der Zeepriis