FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1999  Sult op Sjou

It stik/ Yn bielden/ Yn ‘e media/ Musyk

Lokaasje:

Dit jier haldt SULT it lytsskalich mei de produksje SULT OP SJOU. De teatergroep komt op fjirtjin plakken yn Sudwesthoeke op besite. De jun wurde twa ienakters spile. Ien yn in bus en ien yn in kafee of doarpshus. Healwei de jun wikselet it publyk de bus foar it kafee en oarsom. Yn beide stikken, De man yn bus; fan Susanne van Lohuizen en De stille besoarger fan Harold Pinter, giet it om persoanen dyt finzen sitte yn harren eigen wrald. Se wrakselje om de driging dyt fan butenwei op harren ofkomt te kearen. It publyk makket diel ut fan it wraldsje fan dizze minsken. Minsken dyt lije under de striid tsjin har eigen fantasy en tinkwize.