FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1999  Sult op Sjou

It stikSpyldataSpilers en meiwurkersMei tank oanStipers

Lokaasje:

Dit jier haldt SULT it lytsskalich mei de produksje ‘SULT OP SJOU’. De teatergroep komt op fjirtjin plakken yn Sudwesthoeke op besite. Elke jûn wurde twa ienakters spile. Ien yn in bus en ien yn in kafee of doarpshus. Healwei de jun wikselet it publyk de bus foar it kafee en oarsom.

Yn beide stikken, De man yn bus; fan Susanne van Lohuizen en De stille besoarger fan Harold Pinter, giet it om persoanen dyt finzen sitte yn harren eigen wrald. Se wrakselje om de driging dyt fan butenwei op harren ofkomt te kearen. It publyk makket diel ut fan it wraldsje fan dizze minsken. Minsken dyt lije under de striid tsjin har eigen fantasy en tinkwize.

lt publyk wurdt konfronteare mei sawol tige hilaryske as earnstige saken. Want wat docht dy man yn dy bus? Wat hawwe dy twa froulju krekt mei him te krijen? En wat spoekje dy oare twa minsken dêr yn dat kafee út? Wat is werklikheid en wat sprekt ta de ferbylding? Fragen dy’t faaks beantwurde wurde ast mei SULT op sjou giest.

6 en 8 maaie, Himmelum, café de Driesprong
13, 14 en 15 maaie, Riis, de Teatertún
21 en 22 maaie, Koudum, de Klink
28 en 29 maaie, Hylpen, de Foeke
18 en 19 juny, Drylts, molen de Rat
25 en 26 juny ,Aldegea (G.S.), de Skeakel
2 en 3 july, Bakhúzen, de Gearte
9 en 10 july, Harich, ons Gebouw
10 en 11 septimber, Ferwâlde, de Djippert
17 en 18 septimber, Skarl, pleats famylje Bauer
24 en 25 septimber, Aldemardum, doarpshús it Klif
1 en 2 oktober, Balk, café Boonstra
8 en 9 oktober, Molkwar, de Doarpskeamer
14, 15 en 16 oktober, Warkum, bistro de Waegh

Projektidee en advys: Pieter Stellingwerf

De man yn ‘e bus
Spilers: Jan Eekma, Ytsje Kramer, Feikje Hovenga
Rezjy: Feikje Hovenga
Oersetting: Jikke de Haan

Musyk: Sjoerd Kramer
Ljocht: Hans Schijffelen
Utfiering technyk:Hans Schijffelen, Johan Spijkerman, Jouke van Dieren
Busombou: Willem Visser, Kees Visser, Roel Bouma, Henk van Krugten, Berend Jansen, Anne vd Zijpp

De stille besoarger
Spilers: Ytsje Hettinga, Pieter Stellingwerf
Rezjy: Gretha Hengst
Oersetting: Ytsje Hettinga

Omballingen: Sjirk Wittermans
Utering technyk: Bart Beekman, Jaap Eisma, Joop Beekman, Koen Eisma, Boy Bruno, Sybrand Brouwer

Patrick Goffre (ûntwerp flyyer), Henk de Boer, Mark Boxum, Bennie Bleeker, Pieter de Jong, Politie Bolsward, de bussjauffeurs, de lokaasjebeheerders en elkenien dy’t wy noch net neamd ha.

Aannemersbedrijf Tj. Agricola Warns, De Boer Licht Snits, Makelaardij Overwijk Lemmer, Rabobank Zuidwest Friesland, De Vries Skips BV Hylpen, Rederij Waterweg Warkum, Van der Wiel Infra & Milieu Drachten, Wind Groep Drachten, Garage de Winter St Nyk, F.M. de Boer Textiel Warkum, Gemeenten Nijefurd, Gemeente Gaasterlân-Sleat


LC vooraankondiging
LC: recensie Sult op sjou
Leeuwarder Courant over SULT