FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2004  Rûn Rjocht

It stikSpilersBysûnder

Lokaasje: âlde, sûnt 15-11-2000 sluten suvelfabryk fan Sint Nyk foar de ôfbraak.

In bewurking fan de Kaukakische Krijtkring fan Bertol Brecht. It is in pleit foar leafde en opoffering en slút hielendal oan by de diskusje fan hjoed-de-dei oer leefberens en wurkgelegenheid op it plattelân. Yn in meislepende, muzikale en humoristyske foarstelling is dy aktuele problematyk ferweve mei it ferhaal fan de Stedehâldersdochter Gaja. Dy kin, troch in traumatyske ûnderfining, fan jongs of oan net prate. At der yn it lân in wiksel fan de macht ta stân komt, wurdt har heit fermoarde en flechtet har mem sûnder Gaja. De tsjinstfaam Frouck nimt de noed foar Gaja op har, mei alles wat der efter wei komt. As in oantal jierren letter, yn fredestiid, de mem oanspraak makket op it liederskip en it erfrjocht, komt it ta in rjochtsaak. Yn dy rjochtsaak rint it ferhaal fan de Stedehâldersdochter Gaja, syngroan mei de diskusje oer it plattelân fan hjoed-de-dei. Yn in opskuor jaande en ferjitlike rjochtsaak, wurdt der in antwurd socht op de fraach wat de úteinlike sizzenskip oer Gaja en dermei oer de grûn krije sil.

De tritich rollen wurde spile troch acht spilers. De muzyk wurdt  fersoarge troch twa live bands. In oantal spilers nimt, neist it  aktearjen, in diel fan de sang foar har rekken.

Regy, bewurking en foarmjouwing Pieter Stellingwerf
Regy-assistinte Tessa van Gent (staazje Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Oersetting Jikke de Haan
Muzyk Bart van der Wal, Bart de Graaf, Eric van der Wal, Florian Ras, Anne-Rixt Wadman, Douwe Kool
Ljochtúntwerp Kees Botman
Klean Threa Lorist, Attie Wobbes
Utfiering Ljocht en Lúd Auke van der Meer, Will Spies, Douwe Feenstra
Maskers Frans Krom, Marie-Louise
Grime Janneke Veenema, Antsje Reitsma
Ynsteksters repetysjes Dory de Vries, Miranda Bauer

Spilers:
Frouck Janneke Brakels
Gaja Maaike Kampen
boer, stedehalder, Lavrenti, kastlein, abbekaat Johan Spijkerman
boerínne, dame, tsjinstfaam, neef skoansuster, Ludowika Feikje Hovenga
Simon, húsfeint, pânserruter, Jussup, dokter Rienk Nicolai
adjudant, boer, pânserruter, Azdak Jan Eekma
hartoch, korporaal, frater, plysjeman Bert Sinnema
frou fan stedehâlder, dame, keapfrou, skoanmem, ynvalide Ytsje Kramer

Mei tank oan alle sponsers, frijwilligers en it bestjoer.

It tagongskaartsje dat besikers krigen, wie dizze kear in sekje mei blomsied.


Leewarder Courant oer Rûn Rjocht