FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2008  Rinoseros

It stikSpilersMeiwurkers

Lokaasje: yn it grunopslachdepot by it akwadukt yn Waldsein Speeldata: 21, 21, 22, 23, 24, 28, 29, en 30 augustus 2008

Rinoseros fan de Franske skriuwer Ionesco is mei rjocht absurd te neamen. Yn it stik feroarje minsken yn neushoarns. It is nei de twadde wraldoarloch skreaun en lit sjen dat minsken yn steat binne ta neat mijend keppelgedrach. Yn de hjoeddeiske en dryste oanpak fan teatergroep SULT stiet de ynfloed fan ynternet yn ús slibben sintraal. De spilers dogge mei in oare identiteit mei oan in kompjuterspul yn in firtuele wrald. As der lykwols op unferklearbere wize in kompjuter op de rin giet, begjint de ferfrjemding. De firtuele identiteit nimt stadichoan de eigen identiteit oer, wertroch de spilers gefangen reitsje yn harren eigen spul. Dit hat betiizjende, drigende mar ek hilaryske gefolgen.

Kastlein: Bennie Ludema
Betsjinster: Ytsje Kramer
Jean: Jehannes Arendz
Bérenger: Theo Jager
Alde Frou: Ytsje Hettinga
De Logika: Feikje Hovenga
Daisy: Ria Groen, Alle Ludema, Berber de Vries
Mefrou Papillon: Ytsje Hettinga
Dudard: Bennie Ludema
Frou Botard: Ytsje Kramer
Frau Boeuf: Feikje Hovenga

Rezy: Pieter Stellingwerf, Frans Krom
Skriuwer: Eugène Ionesco
Oersetting: Ytsje Hettinga
Digitale foarmjouwing: Buro Lamp & Kap
Klean: Dianne Bonnema
Grime: Janneke Veenema
Ljocht-üntwerp: Kees Botman
Lokaasje-ûntwerp en makette: Johan Spijkerman
Lüd: Stagemaster, Auke van der Meer,Feike van der Sluis, Douwe Leenstra
Lieten: Ria Groen, Alie Ludema, Berber de Vries, Maaike Kampen


Leeuwarder Courant oer Rinoseros
LC: internetverslaving in zandafgraving