FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2008  Rinoseros

It stikYn ‘e media

Lokaasje: yn it grunopslachdepot by it akwadukt yn Waldsein Speeldata: 21, 21, 22, 23, 24, 28, 29, en 30 augustus 2008

Rinoseros fan de Franske skriuwer Ionesco is mei rjocht absurd te neamen. Yn it stik feroarje minsken yn neushoarns. It is nei de twadde wraldoarloch skreaun en lit sjen dat minsken yn steat binne ta neat mijend keppelgedrach. Yn de hjoeddeiske en dryste oanpak fan teatergroep SULT stiet de ynfloed fan ynternet yn ús slibben sintraal. De spilers dogge mei in oare identiteit mei oan in kompjuterspul yn in firtuele wrald. As der lykwols op unferklearbere wize in kompjuter op de rin giet, begjint de ferfrjemding. De firtuele identiteit nimt stadichoan de eigen identiteit oer, wertroch de spilers gefangen reitsje yn harren eigen spul. Dit hat betiizjende, drigende mar ek hilaryske gefolgen.