FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2005  Mem

It stikSpyldata

Lokaasje: busgaraazje fan NoordNed yn Snits

Teatergroep SULT stiet fan dit jier yn Snits! Fan heal septimber binne we underdak yn de busgaraazje fan NoordNed. Der sil de produksje MEM foar it fuotljocht brocht wurde; in SULTgriemmank fan it stik Moerder3logie; fan Rob de Graaf en de semy-dokumint;Memmejong; makke troch de teatergroep sels. Rob de Graaf is in hjoeddeiske skriuwer en hat in grut tal toaniel en teaterstikken op syn namme stean. Syn styl is konfrontearend mar seker net sunder humor. Besikers fan MEM kinne foar de foarstelling en yn it skoft terjochte op de Memmemerke.

Memmejong Yn dizze semy-dokumintêre sjogge we treie froulju dy op harren wize mei it mem wezen wrakselje. De ien fangt letterlik de klappen op troch se tusken man en soan ynstiet. De oare wol noch yn gjin bern ha om har heit har in freeslike jeugd besoarge hat. De tredde wie al jong swier, mar moast it bern ofstean. As in jong famke yn it doarp itselde oerkomt, komt har ferline tichterby as mem>

Memme3logie Trije manlju, bussjauffeurs, krije praat oer memmen, harren memmen. Alles komt op tafel: lykje ik op mem, bin ik miskien mem, is mem miskien my, wat fyn ik fan mem en wat fynt mem fan my? 3 mannen, 3 memmen, memme3logie.

Sult spylet Mem op 21, 22, 23, 24, 25 (matinee), 29 en 30 septimber. Fierders 1,2 (matinee), 6,7 en 8 oktober.