FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2002  Kyp Kwaiut

It stik/ Yn bielden/ Yn ‘e media/ Musyk

Lokaasje:

Yn de kamping komeedzje KYP KWAIUT fan Mrozek spylje bisten de haadrol. De toeristen binne hinnen, de oarspronklike bewenner is in foks en de biskop is in wolf. Om’t der hieltyd mear toeristen komme, hawwe it grutste part fan de oarspronklike bewenners plak romje moatten. It tal hinnen nimt ta en dertroch wurdt it hinnehok aloan foller. Om te soargjen dat it rjocht op rest, romte en rekreaasje bliuwt, liket wreiding fan it hinnehok de ienige goede manier te wezen. Dat is lykwols net mooglik om’t de tichteby wenjende foks net fan syn terrein ofsjen wol. Hy fjochtet ful foar syn eigen bestean en bedriget de kamping hieltyd wer. Op harren beurt jeie de kampingsgasten op de foks. It slagget gjin ien fan beide partijen om gelyk te krijen. At de foks de biskop net oertsjûgje kin fan syn gelyk, kidnapt de foks in hoanne om sadwaande de rest fan de kampingsgasten efter him oan te krijen om op dy wize foargoed mei harren of te rekkenjen.