FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2001  Duvelsied

It stik/ In beelden/ In de media/ Muziek

Lokaasje: Warns

Duvelsied fan Tankred Dorst fertelt it ferhaal fan Kening Arthur en de ridders fan de rune tafel. De striid tusken Merlijn en de duvel is de reade tried yn it stik. Merlijn is de soan fan de duvel. Dizze wol dat Merlijn de minsken leart om net langer bang foar it kwea te wezen. Merlijn sels lykwols, wol it kwea utbanne troch te stribjen nei lykweardichheid en earlikheid. Derom lit er Kening Arthur de tafelrunte oprjochtsje. Earst liket it dat it Merlijn slagget, mar uteinlik moat er dochs tajaan dat der gjin begjinnensein oan is om it kwea ut te bannen.