FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1997  De Bloedbrulloft

Het stukSpilersMeiwurkers

Lokaasje: Skarl

Op Skarl spilet de Bloedbrulloft fan Frederico Carcia Lorca. In famke sil trouwe mei de soan fan in rike boerinne. Hy is lykwols net de man fan wat se haldt. Har hert giet ut nei Leonardo. Har relaasje mei him hat se ferbrutsen omdat hy earm is en har dertroch gjin takomst biede kin. As hy lykwols ek op de brulloft ferskynt nimt de twivel oer har krekt ynseinige houlik ta. Wat moat se dwaan? Har sels bedobje yn it libben fan it houlik, of besykje fleurich op te libjen mei alles wat yn harsels bedobbe leit.


Leeuwarder Courant oer Bloedbrulloft
Recensie Bloedbrulloft Leeuwarder Courant
LC oer doeken Henk de Boer