FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1998  Ajaks

It StikSpilersMeiwurkers

Lokaasje: it Murnzer Klif

Ajaks (Sophocles) fertelt it ferhaal fan de oerwinlike held en legeroanfierder mei deselde namme. Minne en freze om syn stastigens, striidlust en krekte berekkeningen. Wannear ’t er lykwols syn erfguod, -de wapenresting fan Achilles- net krijt, sint er op wraak. Ferbittere wegeret er noch langer oan ‘e kriichsdieden tsjin Troje mei te dwaan en lukt er him werom yn syn tinte.


Resinsje LC
Leeuwarder Courant oer Ajaks
Regelement departement van Oorlog