FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2011  Redbad

It stikMeiwurkersYn bieldenMusyk

Lokaasje: Redbad waard spile by it Súderstrân in Starum.

Aldgilles is kening fan Fryslân. Hy is grutsk op syn lân en pleitet foar frede. De iennichste striid, dy ’ t er fiert, is de striid tsjin it wetter, dat stadichoan mear en mear fan syn lân yn ’ e besnijing hâldt. It is it jier 657, de tiid fan de earste sindelingen. By Aldgilles komt Wilfred oan it hof, hy mei frei it evangeelje preekjen. De mem en soan fan Aldgilles, Thied en Redbad, binne it hjir net mei iens. As dan de grutte leafde fan Redbad, Rixt Martena, troch har heit yn it kleaster set wurdt, ferset Redbad him noch mear tsjin it leauwen fan syn heit. De bân tusken heit en soan verslechtert. Redbad wol wraak en docht in poging om preker Wilfred te fermoardzjen. It mislearret en dochs wurdt Redbad straft foar syn died. Hy wurdt út Fryslân ferballe en mei, salang ’ t syn heit libbet, it lân net mear yn. Hy giet lykwols net sûnder syn leafste Rixt.

Yn 679, as Aldgilles stoarn is, komme Redbad en Rixt nei Fryslân werom. Redbad nimt de kroan oer. Mar hy is in hiel oare kening as syn heit. Hy wol neat witte fan feroaringen. It belied fan Aldgilles wurdt direkt werom draaid. Tolerantie en ferdraachsumens binne fier te sykjen. De soan fan Redbad en Leafwyn, is foar in grut part troch syn pake grutbrocht. Hy is it hielendal net iens mei de wurkwize fan syn heit.

It liket wol oft de skiednis him werhellet. Trije koningsdramas fan Douwe Kalma binne troch skriuwer en filosoof Eric Hoekstra by elkoar brocht yn dit stik, Redbad. De reade tried, dy ’ t troch it ferhaal rint, is de eangst foar feroarings. In tema dat foar nimmen ûnbekend is.

Foarstellingsdata: 15, 16, 17, 21 (extra foarstelling), 23 en 24 september 2011

Rezjy en artistike lieding: Pieter Stellingwerf

Skrieuwer: Douwe Kalma

Bewurking: Eric Hoekstra, Pieter Stellingwerf

Spilers: Thied (mem van Aldgillis en Jûle) - Feikje Hovenga, Aldgilles (soan fan Thied) - Jan Eekma, Jûle (dochter fan Thied) - Ytsje Kramer, Ydwine (dochter fan Aldgilles) - Alie Ludema, Redbad (soan fan Aldgilles) - Jehannes Arendz, Rixt Martena (faam en frou fan Redbad) - Janneke Veenema, Leafwyn (soan fan Redbad) - Patrick de Vries, Holder (freon fan Redbad) - Bennie Ludema, Hil (ald gûvernante) - Ytsje Hettinga, Frana (Priesteres) - Paola Diekstra, Tsjinners Frana - Engelien Raatsveld, Diane de Boer, Marlies v.d. Pol, Wilfred (bringer fan de nije religy) - Henk Greydanus, Oanhingers fan Wilfred en Leafwyn - Attie Brouwer, Ylse Wierda, Marlies v.d. Pol, Wachters (hânbôgesjtterij Odulphus - Lieuwe Pietersen, Henk Keizer, Douwe Weertstra, Henk Venema, Luuk Wolthuizen, Jan v/d Veen

Lietteksten: Bart van der Wal, Pieter Stellingwerf

Komposysjes muzyk: Bart van der Wal (www.teatertun.nl)

Muzyk: Johathan Koning, Johan de Boer, Bart van der Wal, Eric van der Wal, Tine Bandstra, Merijn de Haas

Sjongers: Janneke Brakels, Hetty Zonderland

Arranzjeminten: Jannie Brandsma, Douwe van der Werff.

Dirigent koar: Jannie Kramer

Koar fan wurkfolk: Baukje Hoekstra, Rostak Lanjouw, Sonja Visser, Lolke Hoekema, Leny Fekkes, Tiny Grouwstra, Tjitske Albada, Wally Boersma, Brechtus Dijkstra, Titia Hylkema, Wytske Hoekstra, Ylse Wierda, Marlies v.d. Pol, Anneke Sluitman, Johannes Plantinga, Jaap Jan Hemmes, Atsje de Boer, Hermien Visser, Hiske Dijkstra, Ynte Kooistra, Ryt Kooistra, Anne Joosse, Ina Hogenesch, Janet Hendriksma, Janneke Boertjens, Janneke de Jong, Jan Overzet, Jentsje Fekkes, Johanne de Vries, Johannes Haga, Agnes Haga, Jurgen Joos, Jos v.d. Linden, Lenie Ernst, Lili Scheers, Mea Albada, Maike Abma, Margje Bouma, Margreet Visser, Margriet Kampen, Pieter Kampen, Maria v. Dam, Maurits Hettinga, Carina de Boer, Meike Westera, Paulien v.d. Pal, Peek Bonebakker, Petra de Haan, Pieter de Boer, Rein Dijkstra, Renneke Piersma, Ank Wiering, Albert Ytsma, Anneke Piersma, Anny Dijkstra, Wiep v.d. Werff, Antsje Dijkstra, Antsje Smink, Nel Smink, Baudiena de Vries, Bianca de Boer, Sietse de Jong, Brúnsje Muizelaar, Cobie Smits, Corrie Heijsman, Pytsje Kampen, John Mensing, Evelyn Tjalsma, Felia Berger, Gerdien v.d. Meer, Gerke Walinga, Immie Folkerts, Gerrie Muizelaar, Aafke Walinga, Gerrit Visser, Greetje Hoekstra, Maarten v.d. Molen, Grietsje Jongstra, Hans Westendorp, Hein Bonebakker, Sjoerd de Vries, Yteke Laffra, Mariet Bouma, Janneke Luinenburg, Jellie Nagelhout, Tom Abma.

Kostuumûntwerp: Dianne Bonnema (www.atelierbonnema.nl)

Grime: Anna Doornbos, Doetie Smit

Technyk: Tjalling van der Werf (www.stagemaster.nl), Auke van der Meer, Feike van der Sluis, Lieuwe Pietersma, Jantsje de Bier, Harm Klijnstra, Jan Wybren de Vries, Tjebbe Jetse Dijkstra

Ljocht en foarmjouwing: Kees Botman (www.buog.nl)

Artistike Rie: Pieter Stellingwerf, Feikje Hovenga, Ytsje Kramer, Jehannes Arendz, Jan Eekma, Alie Ludema, Paola Dijkstra

Bestjoer: Johanneke Liemburg, Ynte Kooistra, Ryt Kooistra, Jan de Vries, Hilde Twijnstra

Produksje ploech: Jan de Vries - produksjelieder, Lolke Veenstra - Sinteraasje, Albert Salverda - Lokaasje en bou, Pieter Stellingwerf - Artistike lieding, Miranda Bauer - reklame, Dory de Vries & Rosé Klijnstra - frijwilligers, freonen, katering, Wietske Witteveen - produksje, rekwisyten, Auke v.d. Meer - technyk, Ruth ter Voort - stazjêre

Freonen: Dory de Vries, Carolien Hack, Meine van der Sluis

Iten en drinken: Miranda Bauer, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Jantsje Veenstra, Rosé Klijnstra, Marianne Klein.

Poster- en folder ûntwerp: Greyd! reclame advies Sneek, Henk Greydanus, Alice Postma, Pieter Zijlstra, Attie Brouwer (www.greyd.nl)

Reklame: Miranda Bauer, Wietske Witteveen, Sytske Swart, Auke van der Meer, Piety Bouma (webside) Joukje Bouma, Ytsje Hettinga (frysk)

Bou Ploech: Albert Salverda, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Tsjebbe Jetse Dijstra, Fokke Andela, Feike v.d. Sluis

Kaertferkeep: Hermein Salverda, Immie Folkerts, Hinke Folkertsma, Marion Rink, Annemieke Salverda, Sippie van der Veer, Bottie de Haan

Kostúm realisaasje: Sijke v.d. Wal, Janke Kampen, Akke Klijnstra, Aagje Zwaan, Karin Visser, Fokje Lutgendorff, Astrid Bajema, Marjan v.d Molen, Sybrigje Reinsma, Ytsje Wijma, Janneke Remeeuwes

Foto’s: Ep van Hijum

“twitter” register: Ruth ter Voort, Marije van der Meer, Sanne van der Meer, Nanke Wouda, Marte de Vries, Hilde Bakker

Kontakten fûnsen, stipers: Jan Dijkstra, Dory de Vries

Stipers: Provinsje Fryslân, Gemeente Gaasterlân-Sleat, Gemeente Súdwest Fryslân, Douwe Kalma stifting, Rabo Bank Zuid West Friesland, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB, Woudsend anno 1814, FLMD, Stichting Stavoren 950.

Mei hulp fan: Albada’s Bouwbedriuw, Jongstra Loonbedrijf, Coop Stavoren, Emmaus, De Boer Licht Sneek, Max de Boer Textiel, Slagerij Schram, Lotus Bloemen, Marina Stavoren, Groot diving Lemmer, IJsclub eensgezindheid.

Meiwurkers: Harm Klijnstra, Melvin Klijnstra, Pieter de Boer, Marion Klijnstra, Rinus Klijnstra, Rein Dijkstra, Durk Schroor, Geeske Buma, Tjitske de Jong, Annie v.d. Bosch, Jan Dijstra, Maurits Hettinga, Jaap Postma, Hilde Bakker, Tjerk Nijdam, Remmert Makken, Tjardo Stellingwerf, Wiepke Wierda, Geeske Wierda, Gerrit Visser, Marthe Stellingwerf, Nanke Visser, Rein Dijkstra, Jetse Dijkstra, Henk Zijlstra, Durk Zijlstra, Wiepkje v.d. Zee, Pietrik Broersma, Klaas Bouma, Bauke Bouma, Andre Roersma, Ria de Jong, Pieter Albada, Anita Albada, Auke de Jong, Klaske de Jong, Sandra Tuinman, Johannes de Boer, Tjitske Albada, Doet Visser, Hendrika de Koe, Johanne v.d. Bosch, Durkje de Vries, Nynke Stellingwerf, Tine Falkena, Wiebe Bouma, Pieter Bouma, Sjoerd Grouwstra, Pieter Visser, Wiebe de Boer, Hans Osenbrugge, Haico, Douwe Mulder, Berber Wierda, Sabrina Visser, Carla de Vries, Eelkje Jagersma, Nettie Becker, Harold Becker.

Mei dank oan: Skips Maritiem foar gebrûk wetter, wifi, elektrysk, toiletgebou en nog folle mear, Camping Hindeloopen foar karavan, Hans Westendorp en Karyon foar kompjûters en ynstallaasje en ynternet, Zeilfabriek de Morra yn Hemelum voor surfpakken, Atelier Patrick Koene, Jan van der Goot, Henk Breimer, Fam H.J. de Vries Koudum.

De minsken dy we fergetten binne en dy’t us holpen ha nei it útkommen fan dit programmaboekje.


Leeuwarder Courant over Redbad
Leeuwarder Courant recensie RedBad
Balkster Courant oer RedBad
Wijd en Zijd oer RedBad
Balkster Courant: Interview regisseur Pieter Stellingwerf