FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2010  Moardwiif

It stikMeiwurkersYn ‘e media

Lokaasje: Harich Spylldata: 29 en 30 september, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 oktober 2010

SULT is telâne kommen yn it prachtige lanlike Harich. Gidsen fan SULT nimme jo mei op in ûntdekkingsreis troch it doarp. Underweis sjogge jo ûnder oare in prachtich stikje natuer , jo binne oanwêzich by in garageferkeap en it earste konsert fan in jonge Harichster band. Doarpsbewenners sille jo ûnderweis har ferhaal fertelle. Hja sille der alles oan dwaan om jo as besiker , romhertig ynsjoch yn harren libben en wenplak te jaan. Mar hoe wolkom binne jo yn werkeliheid? Wat bart der ast yn dizze lytse mienskip ôfwykst fan it ferwachte paad ? It doarp en bewenners wurde mei har gastfrijens op de proef steld troch de nije ynwenster Atalanta. As sûnt de komst fan Atalanta dingen barre dy ’ t net te ferklearjen binne, wize alle fingers al gau yn har rjochting . Mar is dat terjochte? Foar de besikers oan Harich in moaie gelegenheid om út te finen wat it werklike ferhaal is. Wa is no dat Moardwiif ?

Spilers: Anita Bouwman, Cor Flapper, Theo Jager, Alie Ludema, Jetske Miedema, Thea Miedema, Michiel Osinga, Lieuwe Pietersen, Sonja Schotanus, Jan de Vries, Patrick de Vries.

Harichster Almenakken: Simon Albada, Johannes Bruinsma, Eling Koopmans, Pieter de Kroon, Foeke Oenema, Auke Volberda.

Gids: Saskia Rijpkema, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Riekje Witteveen, Wietske Witteveen e.a.

Spektakel: Team Tynje en Rykjende Rym

Muziek: Lieuwe Pietersen en band, Ilse de Vries en band

Ljocht ûntwerp: Kees Botman

Klaaiing: Freja Roelofs

Teksten: Peer Wittenbols, Sjoeke-Marije Wallendal en Anne Zijlstra

Moardwiif by Omrop Fryslân:


Leeuwarder Courant over Moardwiif
LC, over Moardwiif en haar regisseurs