FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2012  Ja, ik wol

It stikFoarstellingsdataMeiwurkers

Mei dizze reizjende foarstelling besiket SULT ferskate trousealen fan gemeentehûzen yn de Súdwesthoeke fan Fryslân. Op dizze plakken binne ûntelbere relaasjes besegele, partners hawwe inoar it ja-wurd joen. Net allinne leafdesrelaasjes waarden besegele yn ‘e gemeentehûzen, sels geane in protte Fryske gemeenten no ek relaasjes oan mei de omlizzende gemeenten. Nei jierren fan selfstandichheit, (ha ze it foarnimmen) of geane se tegearre as ien gemeente fierder yn foar- tsjinspoed, krekt as yn in houlik. Yn de nijste foarstelling draait alles om tegearre fierder gean. Ja ik wol! is in kombinaasje fan teater, muzyk en dûns, Jan Arendz hat de regy fan it toanielstik ‘Wa is bang’ foar syn rekken, in bewurking fan ‘Who is afraid of Virginia Wolf’ troch Edward Albee. Bewurke troch Marijke Geertsma. Foar it dûnsjen binne Martin en Raymond Guzman fan it Sintrum foar de Keunsten & Ritmyk en harren dûnsers ferantwurdlik. Dizze dûns hat as tema: beloften foar de takomst. Dizze dûns fan ferwachtingen wurde útfierd troch swangere skoandochters en jonge ferloafden. De jûn einiget mei in brulloftsfeest. In stêdsfamke boasket in jonge fan it plattelân. Se leauwe beide folslein yn har houlik, mar de twa famyljes hawwe harren fragen en soargen. De teksten foar it houliksfeest binne skreaun troch Ytsje Hettinga. Jonge muzikanten soargje foar muzyk yn ‘e partij. Teatergroep SULT wurd regissearre troch Pieter Stellingwerf binne ferantwurdlik foar de produksje en de algehiele leiding

Lokaasje: ferskate trousealen fan gemeentehûzen yn de Súdwesthoeke fan Fryslân.

K-rûte fan omrop Fryslân, 18 oktober 2012

Omrop Fryslân oer “Ja ik wol!”:

Yn de (eardere) gemeentehûzen fan Súdwest-Fryslân:

14 en 15 september Warkum - Merk 1

21 en 22 september Boalsert - Kerkstraat 1

5 en 6 oktober Snits - Marktstraat 15

12 en 13 oktober Drylts - Stadslaan 75

19 en 20 oktober Wytmarsum - Arumerweg 53

2 en 3 november Balk - Dubbelstraat 1

9 en 10 november Wommels - Keatsbaen 1

16 en 17 november De Jouwer - Herema State 1

Artistike lieding: Pieter Stellingwerf

Teater, Wa, is bang

Rezjy: Jan Arendz

Spilers: George - Jan Eekma, Martha - Feikje Hovenga, Nick - Jehannes Arendz, Hanna - Astrid Reitsema

Muzyk: Bruno Rummler

Skriuwer: ‘Who is afraid of Virginia Wolf’ Edward Albee

Fertaling: Tjitte Piebenga

Bewurking: Marijke Geertsma

Dûns

Koreografy: Raymond Guzman

Dûnsers Dance explosion: Jacqueline Veldhuis, Thessa Boringa, Annemieke Riepma, Annemieke Schweigmann, Brigette Hoogkamp, Danielle Gerlofs, Juryan Overbeek, Niels van der Wal, Nina van der Heijden, Renske Brander, Sjoukje Yedema, Trieneke Verbeek, Victoria Guzman.

Muzikale teaterdressuer

Rezjy: Pieter Stellingwerf

Skriuwer: Ytsje Hettinga

Muzyk: ‘Jumping horses’ Bruno Rummler, Alie Ludema

Spilers: Ytsje Ankersmit, Patrick de Vries, Henk Greydanus, Paola Diekstra, Anneke Jansma, Janneke Veenema, Jelle Tolsma, Diana de Boer, Bennie Ludema, Thea Miedema, Nico Stokman, Jetske Miedema, Alle Kampen, Ylse Wierda, Marlies van der Pol, Marije Semplonius, Pieter Stellingwerf, Jan de Vries, Betty Bakker, Ytsje Kramer, Ytsje Hettinga.

Kostúmûntwerp: Aafje Horst

Technyk: Auke van der Meer, Feike van der Sluis.

Ljocht en foarmjouwing: Kees Botman (www.buog.nl)

Artistike Rie: Pieter Stellingwerf, Feikje Hovenga, Ytsje Kramer, Jehannes Arendz, Jan Eekma, Alie Ludema, Paola Dijkstra.

Bestjoer: Johanneke Liemburg , Ynte Kooistra, Jan de Vries, Hilde Twijnstra.

Produksje ploech: Jan de Vries – produksjelieder, sinteraasje Feike van der Sluis en Albert Salverda – lokaasje en bou Pieter Stellingwerf – artistike lieding Miranda Bauer – reklame Rosé Klijnstra - frijwilligers, freonen, ketering Wietske Witteveen- produksje, fûnsen, rekwisiten Auke van der Meer – technyk Ruth ter Voort – produksje assistint

Freonekontakt: Carolien Hack, Meine van der Sluis, Rosé Klijnstra.

Iten en drinken: Rosé Klijnstra, Miranda Bauer, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Lia Huitema.

Poster- en folder ûntwerp: Greyd reclame advies Sneek, Henk Greydanus, Alice Postma, Pieter Zijlstra, Attie Brouwer (www.greyd.nl).

Reklame: Miranda Bauer, Wietske Witteveen, Sytske Swart, Auke van der Meer, Piety Bouma, Gerard Sikma, Joukje Bouma, Ytsje Hettinga.

Foto’ s: Ep van Hijum.

Bouploech: Feike v.d. Sluis, Albert Salverda, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Tsjebbe Jetse Dijkstra.

Kaartferkeap: Hermien Salverda, Immie Folkerts, Hinke Folkertsma Marion Rink, André Pietersma, Sippie van der Veer-van Dam.

Kostúmrealisaasje: Sijke v.d. Wal, Janke Kampen, Akke Klijnstra.

Kontakten Fûnsen en Sponsers: Wietske Witteveen, Ynte Kooistra.

Stipers: Provinsje Fryslân, Gemeente Gaasterlân-Sleat, Gemeente Súdwest Fryslân, Gemeente Skarsterlân, Gemeente Littenseradiel, Douwe Kalma stifting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Comino.

Meiwurkers: Marije van der Meer, Hilda Twijnstra, Marjon Klijnstra, Harm Klijnstra, Jaap Postma, Maurits Hettinga, Ryt Kooistra, Ynte Kooistra, Ank Wiering, Maaike Andela, Astrid de Vries, Coosje Lettinga, Kees Lettinga, Japke Cornelis, Rinus Klijnstra, Berend de Vries, Janet Hendriksma, Engelien Raadsveld, Nynke Laagland, Astrid de Vries, Anton van der Meer, Anne Joosse, Baukje Hoekstra, Jacob Salverda, Johanna van der Bos, André Roersma, Jantsje Veenstra, Lolke Veenstra, Tjerk Nijdam, Hilbrand Houwer, Ilidio Castro Costa, Tjitske de Roos . Serenade Studio It Heidenskip, Warkum, CMV Oranje, Boalseart, Harmonie, Snits, Concordia, Drylts, Nij Libben, Wytmarsum, Concordia, Balk, Euphonia, Wommels, Concordia, De Jouwer.

Mei tank oan: Gemeente Sudwest Fryslan: Froukje van der Woude, Hinke Jansen, Joke Lageveen, Hillie van der Meer, Paul Nota, Gea Schilstra, Sijmon Minks, Rein Attema, Piet Klaaren, Geeske Rienstra, Gea Schilstra, Arnold Brouwer, Agnes Heemstra, Astrid de Beukelaer, Karin Vermeeren, Peter van de Pol. Gemeente Littensaradiel: Ynske Veenstra. Gemeente Skarsterlan: Jaap de Lange. Gemeente Gaasterlan-Sleat: Jan Reinsma. Galerie Van Harinxma te Beetsterzwaag foar brûklien skilderij fan Gerriet Postma. (www.galerievanharinxma.com) De 3de keamer, Albert J. Bosscha, Boalsward foar it boeket, Trudi Geugjes foar de hynstewein, Sietie Haagsma foar ynstudearjen linedûns, Emmaüs, Wander Nauta, Irene Martin, Kunstencentrum Atrium (www.cvksneek.nl), Wytse Prins (www.prins-vandermeer.nl).

De minsken dy’t we fergetten binne en dy’t ús holpen tige tank.


De LC over 'Ja ik wol!'
Wijd en Zijd oer 'Ja ik wol!'
Jouster Courant oer 'Ja ik wol!'