FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2014  De held & syn sokken

It StikMeiwurkersPriisfraachKaartferkeap

De jeugdheld krijt in twadde libben!

Yn de famyljefoarstelling ‘De held en syn sokken’ komt de jeugd yn de kunde mei de helden fan foarhinne en foar de âlders en paken en beppen sil it weromkennen in feest wêze. Tsjinwurdich fynt de jeugd harren helden yn de muzyk, games, tv, film. De helden fan fjirtich of fyftich jier ferlyn wienen meastal personaazjes út boeken. Troch it lêzen koest dy mei de haadpersonaazje identifisearje en kaamst yn in oare wrâld, dat joech enerzjy, soms treast mar prikele foaral de fantasy en de ferbyldingskrêft .

Wy fregen ús by SULT ôf of der ferskil is yn de soarte fan jeugdheld, de funksje fan de jeugdheld fan fjirtich of fyftich jier ferlyn en de jeugdheld fan no. Mei dizze fraach binne wy oan de slach gien. Yn de foarstelling foarmet it ferhaal fan Tom Saywer, in jeugdheld fan eartiids, de reade tried en is bewurke troch Bonne Stienstra. Neist teater is der sang, muzyk en byldmateriaal yn de foarstelling dat ta de ferbeelding sprekt. Dit alles gebeurt fansels op in frisse en hjoeddeistige wize, mei in fikse doasis SULT-fernimstichheid en humor.

De foarstelling wurdt spile yn de foarjiersfakânsje yn 2014 op:
20, 21, 22, 27, 28 febrewaris en 1 maart in jûnfoarstelling en
23 febrewaris en 2 maart in matineefoarstelling.

Lokaasje: Skipshelling Blom, Nieuwe Weide 21 Hylpen

Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom bij Omrop Fryslân:

De held & syn sokken

Rezjy: Pieter Stellingwerf
Skriuwer /Bewurking: Bonne Stienstra
Kleanûntwerp: Dianne Bonnema
Technyk: Auke van der Meer
Ljocht en lokaasje ûntwerp: Kees Botman
Muzyk: Jan Tekstra
Sang: Anneke Jansma, Janneke Veenema, Diana de Boer, Doutzen Groothof en Berber Nab

Spilers: Jan Eekma, Feikje Hovenga, Ytsje Kramer, Paola Diekstra, Judith Jager, Ytsje Hettinga, Titia Huisman, Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom en Richard Klijnstra

Tegearre mei de byb ha wy in priisfraach betocht foar de jongerein fan tsien jier en âlder. Miskien lêze jim ek wolris ferhalen oer helden. Yn de byb fine jim ek ferskate boeken oer helden. Ûnder de ynformaasje oer de priisfraach stiet in hiele list fan spannende en leuke boeken oer helden. Dizze boeken kinst liene yn de bybliotheek fan Snits, Balk, Workum, Makkum en yn de Lytse Bieb dy’t yn de lytsere doarpen lâns komt. Foar mear ynformaasje oer Bibliotheek Súdsúdwest sjoch op http://www.bssw.nl/

De Priisfraach!

Soene jim in koart ferhaal of gedicht skriuwe wolle oer jim held yn 140 tekens? Wolst leaver net skriuwe dan meist ek in filmke meitsje of sjonge oer dyn held. Tink derom … dit mei net langer as 3 minuten duorje. Set dyn ferhaal fan 140 tekens op twitter en einigje mei #mynheld. Kinst dyn ferhaal/film of liet ek maile nei marketing@teatergroepsult.nl. Do kinst dan ek frijkaarten winne asto ús troch joust wa’sto meinimst nei de foarstelling.

Ynstjoere kin oant 24 jannewaris 2014. Nei 10 febrewaris nimme wy kontakt op mei de winners fan de priisfraach.

Boeken over helden Leeftijd 6 – 9 jaar

Abeltje en De A van Abeltje - Schrijver: Annie M.G. Schmidt

Alice in Wonderland - Schrijver: Lewis Carroll

Dag Vos, dag Haas! - Schrijver: Sylvia van den Heede

Dolfje Weerwolfje - Schrijver: Paul van Loon

Don Quichot - Schrijver: Rosa Navarro Durán

Heel veel Jubelientje - Schrijver: Hans Hagen

De kinderen van Bolderburen - Schrijver: Astrid Lindgren

Met de poppen gooien - Schrijver: Guus Kuijer

Michiel van de Hazelhoeve - Schrijver: Astrid Lindgren

Paulus en de eikelmannetjes - Schrijver: Jean Dulieu

Pieter Konijn wintersprookje - Schrijver: Beatrix Potter

Pluk van de Petteflet - Schrijver: Annie M.G. Schmidt

Verhalen van de boze heks - Schrijver: Hanna Kraan

Winnie de Poeh: de volledige verzameling verhalen en gedichten - Schrijver: Alan Alexander Milne

Boeken over helden Leeftijd 9 – 12 jaar

De brief voor de koning - Schrijver: Tonke Dragt

Fantasia - Schrijver: Geronimo Stilton

De gebroeders Leeuwenhart - Schrijver: Astrid Lindgren

De GVR - Schrijver: Roald Dahl

Harry Potter en de Steen der Wijzen - Schrijver: Joanne K. Rowling

Hoe overleef ik mijn eerste zoen? - Schrijver: Francine Oomen

Ik ben Polleke hoor! - Schrijver: Guus Kuijer

Kruimeltje - Schrijver: Chris van Abkoude

Mary Poppins - Schrijver: P.L. Travers

Matilda - Schrijver: Roald Dahl

Minoes - Schrijver: Annie M.G. Schmidt

Otje - Schrijver: Annie M.G. Schmidt

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter - Schrijver: Joh. H. Been

Peter Pan - Schrijver: J.M. Barrie

Pietje Pell - Schrijver: Chris van Abkoude

Pinokkio - Schrijver: Carlo Collodi

Robin Hood - Schrijver: Michael Morpurgo

Robinson Crusoë - Schrijver: Ed Franck

Ronja de roversdochter - Schrijver: Astrid Lindgren

De Schippers van de Kameleon - Schrijver: Hotze de Roos

Uit het leven van Dik Trom - Schrijver: C. Joh. Kieviet

Foar freonen start de kaartferkeap fan of 20 novimber om 19.00 oere.
Gewoane kaartferkeap start 3 desimber 2013.

Kaarten kostje € 19.50,- (foar freonen € 18,-) en
bernekaarten (o/m 16 jier) binne € 15,-. Twa konsumpsjes binne by de priis fan it kaartsje ynbegrepen.

Kaarten binne fan 4 febrewaris ôf elke tiisdei en tongersdei tusken 17.00 en 18.00 oere te bestellen op 06-19939621.


Talent Draaijer debuteert bij SULT Bolsw.Nieuwsblad 19-02-2014
De Held en syn sokken Balkster Courant 2014-02-27
FLYER ACTIE BIBLIOTHEEK_DE HELD EN SYN SOKKEN
Boekenhelden 6-9 jaar
Boekenhelden 9- 12 jaar
YouTube_Omrop_Sok
FLYER_DE HELD EN SYN SOKKEN