FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2017  Hauken en Hazzen

IT STIKOER DE SKRIUWERSPYLDATASPILERSLOKAASJEMUZYK

Yn Hauken & Hazzen spilet in wite bestelauto de haadrol. Wat docht dy auto op dat plak? En wa is de bestjoerder? Yn in tal moaie sênes, absurd, humoristysk, oangripend en in bytsje ferfrjemdzjend fertelle njoggen akteurs en ien technikus in ferhaal oer eangst. Ymprovisearjende wei fine se harren paad troch it stik. Sa komme se sels hieltyd fierder yn de besnijing fan itjinge dêr’t se mei dwaande binne. Johan Keus en Bouba Keita nimme jimme nei de teaterfoarstelling mei nei sfearen fier fan hjir en wer werom. Mei harren muzikale oersetting soargje sy foar in ekstra diminsje by de lokaasjesfoarstelling Hauken & Hazzen. Op de matineefoarstellingen op 10 desimber en 7 jannewaris wurdt it programma ek noch oanfolle mei in optreden fan it frouwekoar ‘De Dromenvangers’ ûnder lieding fan Sjoukje van der Land.

Mear witte oer de foarstelling? Lústerje dan nei Pieter Stellingwerf by Omrop Fryslân’s programma “Op en út”. Hjir te beharkjen: Pieter komt nei 10 minuten oan it wurd.

Robert van Dijk (Berltsum 1974) is freelance toaniel- en senarioskriuwer. Yn Utert studearre hy Nederlânske Taal- en Letterkunde, Algemiene taalwittenskip (Ryksuniversiteit) en Dramaskriuwen (Hege skoalle foar de keunsten). Hy wie fan 2005 oant 2009 hûsskriuwer fan Theatergroep Cowboy bij Nacht. Syn stikken wienen te sjen op Oerol, de Parade, Festival a/d Werf IT’s Festival Amsterdam. Ek skriuwt hy coverstory’s foar deiblêd Trouw.

Robert van Dijk: ‘Pieter woe in stik meitsje oer eangst yn it algemien en xenofoby yn it bysûnder. It like him nijsgjirrich in foarstelling te meitsjen oer akteurs dy’t in foarstelling oan it meitsjen binne. Wy ha earst in tal ymprovisaasjesessys hân mei de regisseur, de spilers en iksels. Ien fan de akteurs spile in sêne dy’t ik echt geweldich fûn. Sy frege in kollega syn eagen ticht te dwaan en him foar te stellen dat hy yn in idyllyske omjouwing rûn en dêr in knipperke dwaan gie. Dêrnei frege sy him om himsels in ferfelende dream te ferbyldzjen. Sy frege him nei ôfrin hokker dream it wie. Sa’n sêne ynspirearret my. Alles siet yn dizze sêne. Eangst, mar ek de grûnslach foar eangst, nammentlik ferbylding. Troch dizze sêne út te wurkjen kinst sjen litte dat wy ek yn wurkelikheid ús eangsten útbouwe. Hoe mear wy der mei dwaande binne hoe reëler de eangst liket, wylst wy ferjitte dat it nearne op basearre is.’ Het is in bysûnder proses, is en dat it in bysûndere foarstelling wurdt is ek wol dudelik. Mei fertroude SULT-spilers, mar ek mei in tal nije jonge spilers ( Marte 16 jier en Pieter 17 jier). De regy is yn hannen fan artistyk lieder Pieter Stellingwerf.

De data fan de foarstellingen binne: 7-8-9-10-13-14-20-21 desimber en 4-5-6-7 jannewaris. Oanfang 20.15, matinee 10 des. en 7 jan. oanfang 15.00.

Oan de foarstellings fan Hauken en Hazzen wurkje de folgende spilers mei:

Pieter Zijlstra
Marte Stellingwerf, sil har foarstelle op Facebook
Judith Jager
Marije Semplonius, sil har foarstelle op Facebook
Gerwin de Vries, stelt him foar op Facebook
Jan Eekma, stelt him foar op Facebook
Ytsje Kramer, sil har foarstelle op Facebook
Jehannes Arendz, stelt him foar op Facebook
Ytsje Hettinga
Auke v.d. Meer

Jo sitte droech en waarm, op stuollen, yn it pand fan De Blaauw mechanisatie, Wâlikkers 4, 8584 WS te Himmelum.

Johan Keus en Bouba Keita nimme jimme yn de teaterfoarstelling mei nei sfearen fier fan hjir en wer werom. Mei harren muzikale oersetting soargje sy foar in ekstra diminsje by de lokaasjesfoarstelling Hauken & Hazzen.

Oer de muzikanten:

Bouba Keita is in muzikant út Mali en wennet yn Balk. Hy spilet Djembé, Doun Doun, Balafoon, Ngoni (Malinees tokkelynstrumint) dêr’t er ek allegear priveeles yn jout. Hy sjongt en skriuwt muzyk. Dêrneist is er ynstrumintebouwer, hy makket ek syn eigen muzykynstruminten.

Johan Keus sjongt en spilet gitaar, basgitaar en perkusje. Hy is útfierend muzikant en spilet mei ferskate artysten, live en as studiomuzikant. Dêrneist skriuwt er muzyk en jout er muzykles yn syn praktyk yn Balk. Ek wurket er as muzykbegelieder mei minsken mei Autisme Spectrum Stoornis.

Op de matineefoarstellingen op 10 desimber en 7 jannewaris wurdt it programma ek noch oanfolle mei in optreden fan it frouwekoar ‘De Dromenvangers’ ûnder lieding fan Sjoukje van der Land.


Sult doet er nog altijd toe, LC 5-12-2017
Hauken-en-Hazzen-GrootSneek
LeeuwarderCourant_HaukenHazzen
DeMoanne_oer_Hauken_en_Hazzen
BalksterCourant_HaukenHazzen
FrieschDagblad_HaukenHazzen